Historisk arkiv

Bedre behandlingstilbud for å hindre seksuelle overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. Av disse skal 19 millioner kroner brukes til å etablere et landsdekkende tilbud for å hindre at personer som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep.

Styrkingen er i tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021).

– Det er viktig å sørge for at personer som er dømt for seksuelle overgrep, får behandling mens de er i fengsel, slik at de ikke gjennomfører nye overgrep når de kommer ut. Derfor foreslår vi 19 millioner kroner til å etablere et landsdekkende behandlingstilbud, sier helseminister Bent Høie.

Det er behov for å styrke og utvide behandlingstilbudet for personer som er dømt for seksuallovbrudd. Tilbudet gis i dag kun ved enkelte fengsler.

Et prosjekt for å kartlegge og behandle denne gruppen ble satt i gang i 2015. Dette er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Kriminalomsorgen region sør og Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektet har som mål å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd, bidra til økt kunnskap om gruppen, samt formidle erfaringer med behandlingstilnærmingen til involverte aktører (kriminalomsorgen, helsetjenesten i fengsel og spesialisthelsetjenesten).

Kunnskap og erfaring fra prosjektet vil være viktig for å videreutvikle behandlingstilbudet til personer som har begått seksuelle overgrep.