Historisk arkiv

Flere og bedre heldøgns omsorgsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil stimulere kommunene til å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. I 2019 foreslås det å legge til rette for ytterligere 1500 slike plasser.

– Gjennom våre budsjetter har vi lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser. Alle mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

I 2014 styrket regjeringen ordningen ved å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plasser.

– Under denne regjeringen har det skjedd et taktskifte i kommunenes aktivitet. Antall plasser med innvilget tilskudd per år er i snitt om lag doblet sammenliknet med årene før 2014. Regjeringen har lagt til rette for hele 13 100 heldøgns omsorgsplasser siden 2014, sier Michaelsen.  

I 2019 foreslår regjeringen en samlet tilsagnsramme på 2,6 milliarder kroner. I årene 2014–2018 ble det satt av om lag 21,3 milliarder kroner til heldøgns omsorgsplasser. I årene 2008–2013 ble det satt av om lag 7,6 milliarder kroner til heldøgns omsorgsplasser.

I årene fremover vil det være stort behov for flere sykehjemsplasser. For å sikre dette og samtidig imøtekomme kravet fra Stortinget om å likebehandle nybygg og rehabilitering av plasser, foreslår regjeringen at 50 prosent av tilsagnsrammen i 2019 skal gå til ren netto tilvekst. Det resterende tilsagnsbeløpet skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.

Regjeringen følger nøye med på utviklingen i antall søknader om tilskudd til omsorgsplasser. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 2018 ble tilsagnsrammen økt med henholdsvis 1 300 plasser og 700 plasser sammenliknet med tilsagnsrammene i vedtatte budsjetter for disse årene.