Historisk arkiv

Ideelle skal få dekket historiske pensjonskostnader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

I statsbudsjettet for 2019 foreslås det en bevilgning på 42 millioner kroner. Tilskuddsordningen vil trolig vare i 70–80 år. Et eget lovforslag skal fremmes for Stortinget i høst.

– Regjeringen er opptatt av gode rammevilkår for ideelle virksomheter. Tilskuddsordningen er godt nytt for virksomheter med lange tradisjoner for samarbeid med det offentlige, sier helseminister Bent Høie.

Tilskuddet skal dekke kostnader som oppstår for virksomheter som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning. Kostnadene kommer i fremtiden, men skyldes at de ansatte tidligere har opparbeidet rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Derfor omtales dette som historiske pensjonskostnader.

Ordningen er i stor grad basert på anbefalingene i NOU 2016: 12 Ideell opprydding (Hippe-utvalget). Utvalget anbefalte at staten dekker deler av kostnadene som oppstår i fremtiden. Dette skyldes at det helt fra 1970-tallet og ut på 2000-tallet ofte var en felles oppfatning om at ansatte i de ideelle virksomhetene skulle ha samme vilkår som ansatte i det offentlige, også offentlig tjenestepensjonsordning. De virksomhetene som bærer med seg kostnadene fra denne perioden, konkurrerer i dag med virksomheter uten slike forpliktelser.