Historisk arkiv

Regjeringen styrker arbeidet med rus og rehabilitering i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har satset målrettet på å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i helse- og omsorgssektoren med en prioritering av psykisk helse og på rusfeltet. Dette arbeidet styrkes også i 2019.

- Regjeringen foreslår at 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter skal settes av til Opptrappingsplanen for rusfeltet og 100 millioner i stimuleringsmidler til opptrappingsplan habilitering og rehabilitering. Med dette får pasientene et bedre tilbud om habilitering og rehabilitering i kommunene, sier helseminister Bent Høie.

Opptrappingsplan for rusfeltet (2016–2020) ble vedtatt av Stortinget i april 2016. Planen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Flere skal få hjelp for sitt rusproblem, hjelpen skal gis tidligere og være tilpasset den enkeltes behov. Brukernes medvirkning står sentralt på både system og individnivå.

- Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet er vår viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Vi har gjennom flere år sikret kommunene en god og forutsigbar økonomi, og har samtidig styrket det sosiale sikkerhetsnettet med en stor satsing på rus og psykisk helse. Vårt mål er at flere løftes opp og færre faller utenfor. Derfor foreslår vi at 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 blir begrunnet med økt innsats på rusfeltet, sier Høie.

I løpet av planperioden for opptrappingsplanen slår regjeringen fast at vi vil øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 milliarder kroner. I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som sikres gjennom den gylne regel. Veksten i TSB for 2018 er anslått til 150 millioner kroner.

Til og med 2018 har det samlet blitt bevilget omlag 1,4 milliarder kroner til oppfølging av opptrappingsplanen.

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering skal sette kommunene i stand til å gi et bedre rehabiliteringstilbud til innbyggerne. Planen skal også bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten, samhandlingen og koordineringen mellom og innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sier Høie.

Planen har en ramme på totalt 300 millioner kroner i stimuleringsmidler til kommunene for perioden 2017 til 2019. Hittil har det blitt bevilget 200 millioner kroner til planen. Med 100 millioner kroner i 2019 er målet for stimuleringsmidler nådd.