Historisk arkiv

Regjeringen vil ha enklere og sikrere tilgang til helsedata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til arbeidet med å realisere en helseanalyseplattform og utvikle tekniske fellestjenester for helseregistrene.

–  I Norge har vi omfattende og verdifulle helsedata som er bygd opp over lang tid. Vi er opptatt av at de store investeringene som er gjort i helseregistre og andre datakilder, skal brukes til medisinsk og helsefaglig forskning som er viktig for pasientene, helsetjenesten og samfunnet. Dette er forskning som skal gi pasientene bedre og tryggere behandling og tjenester, sier helseminister Bent Høie. 

– Helseanalyseplattformen har et stort potensial for å redusere forskeres ressursbruk på datainnsamling, og dermed for å frigjøre ressurser til forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Fra forskere og andre brukere har det i lang tid blitt påpekt at tilgangen til helsedata har vært tungvint og ressurskrevende.

– Vi ønsker å forenkle prosessene med å få tilgang til data slik at forskerne skal bruke tiden på forskning –  ikke på venting, sier Nybø.

Forslaget er en del av opptrappingsplanen på teknologi i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og en oppfølging av den nasjonale strategien for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Målet er å utvikle en infrastruktur som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskning og analyse.

Fakta om Helseanalyseplattformen

  • Helseanalyseplattformen er en strategisk satsing for regjeringen og kan bidra til å realisere viktige målsettinger i den nasjonale strategien for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.
  • Realisering av helseanalyseplattformen vil skje gjennom en stegvis utvikling
  • På sikt skal helseanalyseplattformen gi mulighet for mer avanserte analyser av norske helsedata og legge grunnlaget for nye typer medisinsk og helsefaglig forskning.
  • Helseanalyseplattformen vil gjøre det mulig å benytte helsedata mer aktivt i utviklingsforløpet til legemidler og medisinsk teknologi.
  • Plattformen vil både gi nye muligheter for norsk helsenæring og gjøre det mer attraktivt for internasjonale aktører å legge utviklingsaktivitet til Norge.

Helseanalyseplattformen skal gi mulighet for innebygd personvern og dermed gi innbyggerne mer kontroll over hvordan egne data brukes og større trygghet for at data forvaltes på en sikker måte.