Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke fastlegeordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil styrke fastlegeordningen og foreslår å bevilge totalt 39 millioner kroner til rekruttering og 46 millioner kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin.

– Fastlegene er en svært viktig del av helsetjenesten i kommunene, og vi tar utfordringene i fastlegeordningen på alvor. Derfor vil vi styrke rekrutteringen av fastleger. Samtidig jobber vi med flere andre løsninger på lengre sikt som skal forbedre og modernisere fastlegeordningen, sier helseminister Bent Høie.

I neste års budsjett foreslår regjeringen å øke rekrutteringstilskuddet til kommunene med 25 millioner kroner – til totalt 39 millioner kroner. Regjeringen foreslår også et tilskudd på 46 millioner kroner til kommunene for spesialistutdanning i allmennmedisin.

Regjeringen vil videreutvikle allmennlegetjenesten i kommunene. Det er satt av totalt 193,5 millioner kroner til dette formålet i budsjettet for neste år.

–  Jeg er opptatt av å ha god dialog med dem som vet hvor skoen trykker, slik at vi finner de riktige grepene for å ruste fastlegeordningen for fremtiden. Derfor har vi reetablert trepartssamarbeidet mellom KS, Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet slik at vi har et forum for å drøfte utfordringer og løsninger, sier helseminister Bent Høie. 

Departementet og Legeforeningen har nylig inngått en avtale om fastlegeordningen, og er enige om at oppgavemengden for fastlegene har blitt for stor og at det må flere fastleger inn i ordningen.

Fastlegeordningen er under evaluering. Et viktig mål er å finne ut hvordan fastlegeordningen kan bli bedre for pasientene og mindre belastende for fastlegene.  Etter at fastlegeordningen er evaluert, vil det bli lagt fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene våren 2020.