Historisk arkiv

Engangsløsning for lengeværende barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som gjennomfører en engangsløsning for en gruppe lengeværende barn og deres nærmeste familie.

– Engangsløsningen som nå er vedtatt, følger av samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet. Dette innebærer at en del barn og deres nærmeste familie vil få oppholdstillatelse i Norge. Engangsløsningen er ikke et generelt amnesti, men skal gjelde for personer som fyller nærmere bestemte vilkår, sier statssekretær Himanshu Gulati.

Engangsløsningen trer i kraft 1. juli. Aktuelle barnefamilier som allerede har en sak til behandling, eller som leverer en omgjøringsanmodning til Utlendingsnemnda (UNE), vil få sakene sine behandlet i tråd med den nye forskriftsbestemmelsen.

Engangsløsningen omfatter barn som har søkt beskyttelse (asyl) i Norge og som per 30. september 2013 hadde oppholdt seg i landet i minst tre år uten oppholdstillatelse. Videre er det et vilkår at familien kommer fra et land Norge har returavtale med, at returavtalen trådte i kraft etter at asylsøknaden ble levert, og at familien samarbeider om identitetsfastsettelse.