Historisk arkiv

Presisering av innreisereglene for kjærester som er bosatt i et tredjeland som ikke lenger er «lilla»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kjærester bosatt i USA som har fått innvilget søknad om innreise av Utlendingsdirektoratet kan reise til Norge frem til neste ikrafttredelsestidspunkt for eventuelle endringer i Folkehelseinstituttets fargekoder for land/områder, det vil si frem til midnatt, natt til mandag 19. juli.

Etter at USA gikk fra å være lilla (til grått) har det vært behov for å avklare innreiseregler for utlendinger som har fått tillatelse til innreise etter den særskilte søknadsordningen for kjærester, men som per midnatt 12. juli ikke hadde reist til Norge. For å avklare dette spørsmålet, gjør Justis- og beredskapsdepartementet nå presiseringer i rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Selv om en utlending har fått forhåndssamtykke fra Utlendingsdirektoratet til innreise som kjæreste fra et lilla land er det landets fargekode på innreisetidspunktet som er avgjørende for om vedkommende har adgang til innreise i Norge, og ikke fargekoden på det tidspunktet man søkte om eller fikk forhåndssamtykke til innreise.

Hvilke av landene på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, og som skal omtales som lilla, er fastslått i covid-19-forskriften vedlegg C. Denne listen oppdateres jevnlig, og fra midnatt 12. juli er følgende land omfattet: Australia, Israel, Japan, Libanon, New Zealand, Nord-Makedonia, Serbia, Singapore, Sør-Korea og Taiwan. USA ble tatt ut av denne listen fra midnatt, natt til 11. juli.