Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

100 millioner kroner til mer politikraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke politiet med 100 millioner kroner. Ved å tilsette flere sivile som kan utføre oppgaver polititjenestemenn gjør i dag, vil politikraften øke.

– Regjeringen har som målsetting å øke grunnbemanningen til to polititjenestemenn pr. 1000 innbyggere innen 2020. Da må vi raskest mulig øke antallet politistillinger og tilsette ferdigutdannede politifolk fra Politihøgskolen. Samtidig må vi få tilført politiet annen relevant kompetanse. Slik kan politifolkene brukes til politioperativ virksomhet. Det vil gi økt politikraft og mer trygghet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Satsingen innebærer en lang rekke tiltak for å frigjøre politikraft:

  • Det skal føres en offensiv seniorpolitikk for å beholde nøkkelmedarbeidere med viktig kompetanse utover ordinær pensjonsalder.
     
  • Mange politidistrikt bruker mye ressurser på transport av fanger og vakthold i retten mv. Ved at slike oppgaver i større grad utføres av arrestforvarere i politiet eller andre med særskilt opplæring, vil politiårsverk frigis.
     
  • Regjeringen vil styrke grensekontrollen ved våre yttergrensesteder, primært flyplasser med trafikk fra destinasjoner utenfor Schengen-området. Det vil bidra til en bedre innvandringskontroll. Dette er imidlertid oppgaver som i stor grad kan utføres av flere sivilt ansatte med særskilt opplæring. Derfor vil tiltaket frigjøre politiårsverk. 
     
  • Regjeringen vil styrke etterforskningen av økonomisk kriminalitet og cyber-kriminalitet ved å tilsette flere sivile. Også dette vil kunne frigjøre noen politiårsverk.