Historisk arkiv

Utvalg skal utforme ny straffeprosesslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag nedsatt et utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov. Det er behov for en ny lov bedre tilpasset vår tid, og som legger til rette for å avvikle straffesaker rettssikkert og effektivt.

– Kriminalitetsbildet er i sterk endring og kjennetegnes av økt profesjonalisering, organisering og internasjonalisering.  I tillegg ser vi økt bruk av avansert teknologi, økt brutalitet og økt sammenblanding av illegal og legal virksomhet. Vi trenger en straffeprosess som er rustet til å møte disse utfordringene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Straffeprosesslovutvalget er bredt sammensatt og består av personer fra domstolene, påtalemyndigheten, forsvarerstanden, fornærmede og akademia.

-En straffeprosesslov tilpasset vår tid må være i forkant av den teknologiske utviklingen, og ta i bruk det effektiviseringspotensial som ligger i moderne teknologi. Jeg har derfor sørget for at utvalget består av medlemmer med ekspertise innenfor IKT. I tillegg har jeg vært opptatt av at utvalget skal være representert med kompetanse innfor effektiviserings- og endringsprosesser i næringslivet, sier Anundsen.

Utvalget er gitt et vidt mandat til å vurdere en hensiktsmessig regulering av hele straffeprosessen og kan foreslå regler om spørsmål der det selv mener det er behov for reform. Utvalget er bedt spesielt om å vurdere endringer i dagens prosessordning som bedre legger til rette for mer aktiv dommerstyring og derved en mer effektiv og konsentrert prosess. Det gjelder spesielt for de store og kompliserte straffesakene. Det er også grunn til å se nærmere på om forberedelsen og gjennomføringene av forhandlingene i større grad bør legges opp etter sivilrettslig mønster.

Utvalgets sammensetning:

Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Oslo (leder)

Tingrettsdommer Torunn Kvisberg, Lillehammer

Spesialrådgiver Tor Langbach, Trondheim

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, Oslo

Avdelingsdirektør Ida Melbo Øystese, Drøbak

Advokat Erik Keiserud, Oslo

Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger

Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, Bodø

Professor Jon-Petter Rui, Bergen

Professor Lars Groth, Oslo

Marianne Lie, Siggerud

 Utvalgets mantat finner du her.