Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Ny tilskuddsordning for barn med lang oppholdstid i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil opprette en ny tilskuddsordning for å styrke rettssikkerheten til barn med lang oppholdstid i Norge. Videre foreslår Regjeringen å dekke reiseutgifter ved en eventuell retur til Norge for barn som allerede er uttransportert.

– Informasjon og juridisk bistand i forbindelse med retur og behandling av omgjøringsanmodning i Utlendingsnemnda (UNE) vil bidra til å styrke barns rettssikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det foreslås å sette av til sammen 500 000 kroner til ordningen for frivillige organisasjoner i 2015. Forvaltningen av ordningen legges til Statens sivilrettsforvaltning som forvalter de andre tilskuddsordningene til fri rettshjelp. Regelverk og søknadsfrist for tilskuddsordningen vil bli lagt ut på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning.

Tilskuddsordningen er en del av tilleggsavtalen mellom Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. 

De barna og deres familie som allerede er returnert og som i tråd med tilleggsavtalen får behandlet sin sak på nytt, vil få dekket sine reiseutgifter til Norge dersom deres anmodning om omgjøring tas til følge og de gis oppholdstillatelse i Norge.