Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Foreslår 867 millioner til økt beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Etablering av nytt beredskapssenter, investering i tre nye politihelikoptre med transportstøtte og økt yttergrensekontroll gir et solid beredskapsløft på regjeringens forslag til statsbudsjett 2018.

– Norge vil være bedre rustet enn noen gang mot terror og alvorlig kriminalitet. Dette er et solid beredskapsbudsjett, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Legger til rette for nytt beredskapssenter

660 millioner kroner foreslås å brukes over statsbudsjettet 2018 for å få på plass politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

Beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste vil være lokalisert på beredskapssenteret. Samlokaliseringen gjør at de nasjonale beredskapsressursene vil være bedre rustet til felles oppdrag. Totalt innebærer forslaget at anlegget vil stå ferdig i 2020 og koste inntil 2,6 milliarder kroner.

– Hvert minutt teller når akutte og uforutsette hendelser oppstår. Beredskapssenteret gjør at vi vil ha flere ressurser tilgjengelig på kortere tid, med umiddelbar tilgang på transportkapasitet og riktig utstyr, og medfører dermed en vesentlig styrking av den nasjonale beredskapen, sier Amundsen.

Les mer om politiets nasjonale beredskapssenter her

Tre nye politihelikoptre med transportstøtte

Regjeringen foreslår å styrke den nasjonale beredskapen ytterligere ved å bevilge 102,8 millioner kroner til kjøp av tre nye politihelikoptre med løftekapasitet i 2018. Disse skal være lokalisert på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

– Politihelikoptre redder liv, denne investeringen er helt nødvendig. Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse teller hvert eneste sekund. Med en samlet lokalisering på beredskapssenteret vil helikoptrene styrke politiet i kampen mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier Amundsen.

Forslaget innebærer en vesentlig forbedring av dagens helikopterberedskap, også utenfor Oslo-området. Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon eller ved større planlagte arrangementer.

De nye helikoptrene kan frakte seks personer i tillegg til besetningen og de har en betydelig større rekkevidde enn dagens politihelikopter.

Helikoptrene skal brukes til søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. De skal også kunne benyttes av skarpskyttere. Helikoptrene er bygget slik at man raskt og enkelt kan skifte mellom oppgavene de skal brukes til i den enkelte situasjon.

Foreslår å styrke yttergrensekontrollen

Regjeringen foreslår å bevilge 104,3 millioner kroner til styrket yttergrensekontroll for å hindre terror på norsk jord.

– Regjeringen vil bruke over 104 millioner kroner på utvidelsen og skjerpingen av personkontroll både i lufthavner, på sjøgrensene og ved Storskog grensepasseringssted. Det skal bidra til trygghet og sikkerhet i Norge og resten av Schengen-området, sier justisminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Bevilgningen skal ivareta politiets behov som følge av innføringen av endringene i grenseforordningen artikkel 8 om personkontroll ved inn- og utreise av Schengen.

De nye reglene, som endrer regelverk for grensekontroll i Schengen-området, trådte i kraft 7. april 2017 for EUs medlemsland. For Norges del trådte reglene i kraft 1. mai.

Reglene innebærer blant annet systematisk grundigere og utvidet grensekontroll av EU/EØS-borgere og sveitsiske borgere som reiser inn og ut over Schengen yttergrenser.

– For å kunne overholde de nye reglene også fremover, påføres politiet merutgifter til økt kontroll ved lufthavnene, på sjøgrensen og ved Storskog grensepasseringssted. Selv med bevilgning på om lag 104 millioner kroner kan det ikke utelukkes at det periodevis vil oppstå uønskede kødannelser som følge av det økte kontrollnivået, særlig ved hovedflyplassen, konstaterer Amundsen.