Historisk arkiv

Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidet med et beredskapssenter for politiet når en ny milepæl når forslag til reguleringsplan sendes på høring.

Det er besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud i Ski kommune. Beredskapssenteret skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som legger til rette for utbygging av beredskapssenteret på Taraldrud. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet besluttet at planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

– Dette er et viktig skritt i arbeidet med nytt beredskapssenter. Med dette forslaget er vi kommet et langt sted videre i planleggingen av et beredskapssenter på Taraldrud, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

– Et av regjeringens satsingsområder er trygghet i hverdagen og styrket beredskap. Her spiller politiets beredskapssenter en nøkkelrolle. På tross av at vi måtte starte helt på nytt da vi overtok etter forrige regjering, har vi klart å holde god framdrift i arbeidet, og vi sikter mot at senteret kan tas i bruk i 2020, sier Amundsen.

Planforslaget

I følge forslaget skal hovedtyngden av bebyggelsen organiseres sentralt i planområdet, vest for E6.

Illustrasjonsplan for beredskapssenteret på Taraldrud
Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbru.

Se flere tegninger av senteret på Flickr 

Helikoptertjenesten plasseres også sentralt i området. Skytebaner og andre støyende øvingsanlegg plasseres lengst i nord. Beredskapssenteret skal ha hovedatkomst fra Taraldrudkrysset på E6.

Det planlegges ny trasé for turveien på bru over atkomstveien. Deler av Taraldrudåsen øst for E6 reguleres med sikringssone som skal sikre at skogen blir bevart for å hindre innsyn mot beredskapssenteret.

Planområdet øst for E6 vil ikke bli bebygget utover en utrykningsvei forbi Taraldrud kontrollstasjon.

Les forslaget til reguleringsplan her (PDF, 7 mb)

Sendes på høring

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 6-4. Dette innebærer at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og skal vedta reguleringsplanen.

Planforslaget vil bli sendt på høring med seks ukers høringsfrist. I denne perioden inviteres de berørte kommunene, statlige etater, frivillige organisasjoner, naboer og andre med interesse i saken til å uttale seg.

– Dette er både en stor nasjonal sak og en sak hvor det er et stort lokalt engasjement. Høringsuttalelsene som kommer inn vil være viktige i den videre behandlingen og endelige vedtak av reguleringsplanen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Planforslag, kart og vedlegg

I tillegg til planforslag inneholder høringssaken en rekke dokumenter og kart i høy oppløsning.

Her kan du se høringsdokumentene og avgi svar på høringen 

Se også: Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om høring og offentlig ettersyn av forslag til statlig reguleringsplan (PDF)

 

Fakta om beredskapssenteret

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter i nærheten av Oslo for de nasjonale beredskapsressursene. Beredskapssenteret skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Etter at en rekke alternative lokaliseringer ble vurdert, besluttet regjeringen i oktober 2016 at videre forprosjektering av Politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

Les mer om beredskapssenteret på beredskapssenter.regjeringen.no