Historisk arkiv

Nye regler om frihetsberøvelse av barnefamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår nye regler om frihetsberøvelse i utlendingssaker. Adgangen til pågripelse og internering av barnefamilier fastholdes, men barns rettssikkerhet styrkes.

– Det er viktig for norske myndigheter å ha adgang til å pågripe og internere når det er avgjørende for å få gjennomført uttransport av familier som forsøker å unndra seg retur, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Justis- og beredskapsdepartementet ser at det er behov for et mer tilpasset regelverk for saker om frihetsberøvelse av barn. Det foreslås derfor en egen bestemmelse om dette i utlendingsloven.

– Dersom det ikke lykkes å håndheve raske returer av familier som har fått avslag, vil det oppstå nye saker med lengeværende barnefamilier. Det er situasjon det er svært viktig å unngå, sier statsråden.

Samtidig ønsker departementet å styrke barns rettssikkerhet.

– Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep, og det er særlig alvorlig når sakene omfatter barn. Det er derfor viktig med et klart og presist regelverk, sier Sandberg.

En av endringene gjelder nye tidsgrenser for internering av barnefamilier. I saker som gjelder barn skal det normalt bare kunne besluttes internering for tre pluss tre døgn. Ut over dette skal internering bare kunne skje dersom det foreligger særlige og sterke grunner, og den kan maksimalt besluttes for én uke av gangen.

Politidirektoratet er gitt i oppdrag å etablere en egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum, slik at disse kan plasseres i et enda bedre tilrettelagt miljø med et mer sivilt preg. 

– En egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum vil legge enda bedre til rette for at internering kan brukes som virkemiddel uten at dette blir et uforholdsmessig tiltak, sier statsråden. 

For øvrig foreslås det også flere andre lovendringer som gjelder de alminnelige bestemmelsene om tvangsmidler i utlendingsloven. Formålet er først og fremst å avklare og presisere hvilke regler som skal gjelde for frihetsberøvelse, meldeplikt, beslag osv. i saker etter utlendingsloven. I dag fremgår reglene dels av utlendingsloven og dels av straffeprosessloven.

Prop. 126 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)