Historisk arkiv

Tryggere bolighandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår lovendringer som skal bidra til en tryggere bolighandel med større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag.

– Målet med lovforslaget er å få et enklere regelverk som gir et bedre informasjonsgrunnlag og større forutsigbarhet i bolighandelen med færre konflikter og større trygghet for både selger og kjøper, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

I tråd med endringene som foreslås, skal selgeren oppfordres til å legge frem all relevant informasjon og innhente tilstandsrapport forut for salget. Selgeren må gi uttømmende informasjon, og kjøperen har ansvar for å tilegne seg informasjonen – i forkant av boligsalget.

– Når informasjon om boligen kommer på bordet før kjøperen forplikter seg, blir det færre skuffelser og færre konflikter i ettertid. Dette er et gode for både kjøperen og selgeren, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

En viktig endring er at det ikke lenger skal kunne tas «som den er»-forbehold – det vil si at selgeren fraskriver seg ansvaret for alle skjulte feil og mangler opp til en såkalt vesentlighetsterskel når bolig selges til forbrukerkjøpere.

– Når selgeren ikke lenger kan fraskrive seg ansvaret på denne måten, vil det gi selgeren et sterkt insentiv til å komme med all informasjon for å avdekke svakheter ved boligen i forkant av salget, sier Wara.Samtidig kan ikke kjøperen nødvendigvis forvente at en brukt bolig skal være perfekt. Kjøperen må tilpasse forventningene sine ut fra boligens alder, synlige tilstand og andre forhold. Derfor vil regjeringen presisere dette i loven, for å unngå unødvendige konflikter. Regjeringen foreslår også en minsteterskel for mangelskrav, ved at kjøperen skal bære kostnader opp til 10 000 kroner. Dette vil gi kjøperen mer realistiske forventninger, og det vil motvirke konflikter om lave beløp.

Som et ledd i arbeidet med å forenkle regelverket, foreslår regjeringen en regel som skal gi klare løsninger for saker der det viser seg at boligen har mindre areal enn markedsført.

– Endringsforslaget legger opp til enklere regelverk og balanserte løsninger, hvor både selgerens og kjøperens plikter og rettigheter justeres for å oppnå en tryggere bolighandel, sier statsråden.

Det er viktig at informasjonen i boligsalget er av høy kvalitet. Regjeringen ønsker å legge til rette for et tydelig regelverk om hvilke opplysninger som skal være med i en godkjent tilstandsrapport, og hvilken utdanning og kompetanse som kreves hos takstmennene.

Prop. 44 L (2018–2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)