Historisk arkiv

Regjeringen forslår å heve verdigrensene i tvisteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Verdigrensen på 125 000 kroner for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravprosess og ankesummen har stått uendret siden tvisteloven ble vedtatt i 2005. I statsråd i dag foreslår regjeringen å heve verdigrensene.

– Reglene om tvisteløsning i sivile saker må i størst mulig grad sikre at kostnadene ved behandling i domstolene står i et rimelig forhold til tvistesummen og sakens betydning. Dette handler om kostnadene for samfunnet og for partene, men det er også viktig for å ivareta den rettssikkerhetsgarantien som ligger i en reell tilgang til domstolene, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Flere saker skal behandles etter reglene om småkravprosess – lavere sakskostnader

Det foreslås å heve verdigrensen for behandling etter reglene om småkravprosess til 250 000 kroner. Flere saker vil dermed bli behandlet på en enklere og mer effektiv måte i domstolene. For saker med tvisestum i dette sjiktet, vil behandlingen av saken og sakskostnadene stå i et rimelig forhold til størrelsen på kravet det tvistes om. Dette bidrar til å sikre en reell tilgang til domstolene.

Heving av ankesummen

For at en ankebehandling ikke skal ende opp med sakskostnader som overstiger verdien av selve tvisten, er det behov for å heve ankesummen. Nivået som foreslås – 250 000 kroner – bygger på en vurdering av hva som betraktes som normalkostnader ved en ankebehandling, og det er sett hen til at de samlede sakskostnadene for behandling i tingretten og lagmannsretten ikke bør medføre kostnader som tilsvarer hovedkravet eller mer. En heving av ankesummen vil også bidra til en mer fornuftig fordeling av domstolens ressurser og til å redusere saksbehandlingstiden i lagmannsrettene.

Verdigrensen for obligatorisk forliksbehandling oppjusteres

Forslaget om at beløpsgrensen for krav om forutgående behandling i forliksrådet heves til 200 000 kroner er, utover en oppjustering ut fra økningen i pengeverdien, noe som vil bidra til at det i noen flere saker legges til rette for et meklings- og tvisteløsningstilbud som er billigere både for partene og samfunnet.

Proposisjonen følger opp forslagene om å heve verdigrensene i tvisteloven som var på høring høsten 2018.

Prop. 133 L (2018-2019) Endringer i tvisteloven (verdigrensene)