Historisk arkiv

Vil forhindre at barn sendes til utlandet mot sin vilje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet forslag til flere endringer i passloven og ID-kortloven slik at mindreårige ikke skal bli etterlatt i eller sendt til utlandet mot sin vilje.

– Målet med disse forslagene er å forhindre at barn mot sin vilje sendes til skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep, eller etterlates i utlandet under uforsvarlige forhold, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Foreslår at reisedokumenter kan nektes utstedt til mindreårige

Det foreslås at reisedokumenter til mindreårige kan nektes utstedt eller kan tilbakekalles dersom det er grunn til å tro at den mindreårige vil bli utsatt for straffbare forhold i utlandet, eller forhold der som kan medføre fare for liv eller helse. I tillegg får passmyndigheten plikt til å underrette barneverntjenesten om slike vedtak. Forslaget følger blant annet opp regjeringens integreringsstrategi, tiltak 49.

Det foreslås videre en harmonisering av reglene om samtykke til utstedelse av reisedokumenter til mindreårige med barnevernlovens bestemmelse om forbud om å ta barnet med ut av landet. Det innebærer at det er barneverntjenesten som skal samtykke til utstedelsen der det er truffet vedtak som medfører at det er forbudt å ta barnet med ut av landet.

– I 2018 ble det innrapportert 107 tilfeller av barn og unge som ble etterlatt i utlandet. Det er 107 for mange. Alle barn og unge har rett til å leve frie og selvstendige liv. Regjeringen trapper opp innsatsen mot negativ sosial kontroll, og sammen med politi, skole, barnevern og minoritetsrådgivere skal vi fortsette denne frihetskampen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Adgang til å utstede pass uten foreldrenes samtykke tydeliggjøres

I saker der en mindreårig for eksempel er etterlatt i utlandet under uforsvarlige forhold, er det behov for å utstede pass for å få den mindreårige hjem til Norge. Pass utstedes i slike tilfeller i dag, men med endringen vil disse tilfellene kommer tydeligere frem i loven.

Les forslaget

Prop. 126 L (2018–2019) Forslag om endringer i passloven og ID-kortloven