Historisk arkiv

Brexit: Norge og Storbritannia enige om fullbyrdelse av dommer i sivile saker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge og Storbritannia undertegnet i dag en avtale som sikrer at norske sivile dommer i fremtiden kan bli anerkjent eller fullbyrdet i Storbritannia.

– Denne avtalen sikrer et folkerettslig grunnlag for gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile saker. For eksempel vil et norsk selskap som har fått tilkjent erstatning fra en britisk bedrift i en norsk domstol, kunne få dommen tvangsfullbyrdet i Storbritannia, slik at erstatningen faktisk blir utbetalt. Det er positivt for både næringslivet og for privatpersoner. Uten en avtale ville man risikert at norske sivile dommer ikke ble anerkjent eller fullbyrdet i Storbritannia. Britiske dommer ville også i begrenset grad kunne anerkjennes og fullbyrdes i Norge, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Bakgrunnen for avtalen er at Storbritannia og EU har inngått en utmeldingsavtale som etablerer en overgangsperiode som utløper 31. desember 2020. Frem til utløpet av overgangsperioden vil Storbritannia i all hovedsak være bundet overfor EU til å etterleve EU-retten og folkerettslige avtaler Storbritannia er bundet av gjennom sitt EU-medlemskap. Dette inkluderer Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet, anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile dommer, hvor både Norge og EU er parter. Ved overgangsperiodens slutt vil konvensjonen opphøre å gjelde mellom Norge og Storbritannia med mindre Storbritannia innen den tid har tiltrådt konvensjonen som selvstendig part.

– Avtalen sikrer norske interesser i forbindelse med Storbritannias exit fra EU. Den bidrar også til å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Avtalen fastsetter at en bilateral traktat mellom Norge og Storbritannia fra 1961, som langt på vei ble erstattet av Luganokonvensjonen, med enkelte endringer på nytt skal anvendes mellom partene. Avtalen trer bare i kraft hvis Storbritannia ikke blir selvstendig part til Luganokonvensjonen innen utløpet av overgangsperioden.

Avtaledokumenter:

Avtale 13. oktober 2020 om fortsatt anvendelse av en avtale med Storbritannia om anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile dommer (PDF)

1971-protokollen (PDF)

Opprinnelig avtale fra 1961 - anerkjennelse og fullbyrdigelse av sivil dommer (PDF)