Historisk arkiv

Domstolkommisjonens andre og siste delutredning sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet NOU 2020:11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring – på høring.

Onsdag 30. september tok Monica Mæland imot den andre og siste delrapporten til domstolkommisjonen. I utredningen har domstolkommisjonen sett på domstolenes funksjon og rolle, domstolenes uavhengighet og oppgaveløsningen i domstolene.

– Domstolene i Norge fungerer godt og har generelt svært høy tillit i befolkningen. Det skal vi være glade for. Rammebetingelsene har likevel endret seg siden domstolene sist ble reformert på begynnelsen av 2000-tallet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er mer krevende saker for domstolene, og arbeidsmåten til norske dommere er under endring som følge av blant annet digitalisering. Samtidig står norsk økonomi overfor betydelige utfordringer.

– Det er også på tide å vurdere om de endringene som trådte i kraft tidlig på 2000-tallet, i tilstrekkelig grad, sikrer uavhengighet for dommerne og domstolene som statsmakt, eller om det er behov for flere mekanismer. Det er del av bakgrunnen for at domstolkommisjonen ble nedsatt i 2017. Regjeringen har ikke tatt stilling til utvalgets forslag, men ønsker å sende utredningen på bred høring før regjeringen, etter en gjennomgang av høringsinnspillene, tar stilling til de ulike forslagene i utredningen. For at høringsinstansene skal få tid til å vurdere forslagene grundig, er høringsfristen derfor satt til seks måneder, sier Mæland.

Det er et omfattende mandat kommisjonen har behandlet. Utredningen omhandler blant annet domstolenes funksjon og rolle, forvaltningen av uavhengige domstoler og forbedrede arbeidsprosesser i domstolene.

– Det er spennende og viktige temaer som er behandlet av kommisjonen, og jeg håper denne utredningen vekker like stort engasjement som den første utredningen om struktur, sier statsråden.

Frist for innspill: 27. april 2020.

Høring – NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring