Høring – NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Justis- og beredskapsdepartementet sender Domstolkommisjonens andre og siste delutredning på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 27. april 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.04.2021

Vår ref.: 20/5001

Høring – NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Domstolkommisjonens andre og siste delutredning, NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring, med vedlegg:

Både utredningen og noen av vedleggene inneholder forslag til lovendringer.

Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen har tidligere avgitt en delutredning om strukturen i tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene, se NOU 2019: 17 Domstolstruktur.

Kommisjonens andre og siste delutredning ble avgitt 30. september 2020. Delutredningen omhandler domstolenes funksjon og rolle, forvaltning av uavhengige domstoler og forbedrede arbeidsprosesser i domstolene.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Svarene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringssvar. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Frist for å sende inn høringssvar er 27. april 2021.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater eller andre som ikke står på listen.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Vilde Hallgren Bodal
rådgiver

 

Departementene

Tingrettene
Jordskifterettene
Lagmannsrettene
Norges Høyesterett

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Politidistriktene
Statsadvokatembetene
Statens barnehus
Universitetene

Akademikerne
Arbeidsretten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)
Digitaliseringsdirektoratet
Dommerfullmektigforeningen
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Finans Norge
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Gatejuristen
Generaladvokaten
Høgskulen på Vestlandet, Institutt for byggfag
IKT-Norge
Innstillingsrådet for dommere
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Konkurranseklagenemnda
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
KS
Landbruksdirektoratet
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lofotrådet
Namdal Regionråd
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Juristforbund
Norges naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Journalistlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat
Pasientskadenemnda
Personvernnemda
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen
Politijuristene
Pressens faglige utvalg (PFU)
Regelrådet for næringslivet
Regionrådet for Hallingdal
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Røde Kors Vitnestøtte
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Samerådet
Sametinget
Samfunnsviterne
Sekretariatet for konfliktrådene (SFK)
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivil klareringsmyndighet
Spesialenheten for politisaker
Språkrådet
Statens kartverk
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
   (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Sysselmannen på Svalbard
Sømna Eldreråd
Tekna
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tolkeforbundet
Tolkeforeningen
Trygderetten
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Utmarksdomstolen for Finnmark
Vest-Telemarkrådet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim