Historisk arkiv

Straffereaksjoner for ungdom – forslag til endringer på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår endringer for å gjøre straffereaksjoner for ungdom mer effektive og å få ungdommen tilbake til et liv uten kriminalitet.

Både politiet og riksadvokaten har bedt om sterkere virkemidler for å slå ned på og forebygge ungdomskriminalitet. Det vil Mæland gi dem. Verktøykassen for å håndtere unge lovbrytere utvides, ved blant annet å foreslå tøffere tiltak i et lovforslag som sendes på høring i disse dager.

– I enkelte tilfeller trengs strengere tiltak for å stoppe ungdom i en svært negativ kriminell utvikling. Derfor foreslår vi at ungdomsreaksjonene skal kunne kombineres med kortere fengselsstraffer, samt en utvidet adgang til å bruke tvangsmidler overfor ungdom, fortsetter Mæland.

Ungdom skal få tettere oppfølging og en tydelig reaksjon når man ikke forholder seg til oppfølgingsplanen som er vedtatt.

– Når ungdom begår lovbrudd, må de få en rask reaksjon. Vi foreslår derfor endringer som kan bidra til at tidsbruken kortes ned og at vi kommer raskere i gang med rehabiliteringen, sier statsråd Monica Mæland i Justis- og beredskapsdepartementet.

Bakgrunn

To nye straffereaksjoner for ungdom – ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – ble innført i 2014. Dette er reaksjoner i frihet, i regi av konfliktrådet. Evaluering viser at mange ungdommer kommer på rett spor, men at det også er enkelte utfordringer.

Fra oppstart i 2014 til utgangen av 2019 har konfliktrådene mottatt 2222 saker der ungdom har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Nordlandsforsknings evaluering viser at det tar for lang tid før straffegjennomføringen starter, det er utfordringer med samtykke og det mangler tiltak for å hjelpe ungdommen.

En god gjennomføring forutsetter tverrfaglig samarbeid og tilgang til kommunale og statlige tiltak. Ungdommene trenger hjelp til å løse sine problemer, enten det er rus eller annen problematferd.

– For å hjelpe ungdommen tilbake til et liv uten kriminalitet er vi derfor avhengig av alle gode krefter rundt. Dette er ikke en jobb for justissektoren alene, sier Mæland.

– Nå håper vi at høringen kan bidra til økt bevissthet om dette arbeidet og at vi får mange gode innspill til bruk i den videre prosessen, avslutter Mæland.

Høring – forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom