Historisk arkiv

Regjeringen vil gi voldsoffererstatningens øvre grense på 6 millioner kroner tilbakevirkende kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven for Stortinget. Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten. Etter forslaget skal dagens øvre grense på 6 millioner kroner også gjelde for alle som søker om voldsoffererstatning etter at endringen trer i kraft.

Den øvre grensen har blitt hevet flere ganger, fra 150 000 kroner i 1986 til 60 G i 2012, som nå tilsvarer 6 millioner kroner. I dag er det er tidspunktet for voldshandlingen, og ikke søknadstidspunktet eller tidspunktet for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning.

 – Dagens lov oppfattes som urimelig. Det er fullt forståelig når vi ser at noen har fått mye lavere erstatning enn det domstolen har dømt den ansvarlige til å betale, bare fordi det er lenge siden man ble utsatt for volden. Den øvre grensen på 6 millioner skal gjelde for alle som søker etter ikrafttredelsen og for tidligere avgjorte saker med dom, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I arbeidet med ny voldserstatningslov, så man at det er flere som ved dom er tilkjent millionerstatning av skadevolder, og som har fått voldsoffererstatningen avkortet på grunn av en lavere øvre grense. Endringen som fremmes i dag er særlig viktig for disse.

– Vi jobber med en helt ny lov om voldserstatning. Den skal være enklere og mer rettferdig, og de fleste som har krav på erstatning skal få den raskt og uten å fremme søknad. Men arbeidet er komplisert og tar tid. Endringene vi legger frem i dag har stor betydning for dem det gjelder, og derfor ville vi fremme dette allerede nå. Voldsutsatte og familiene deres har ventet lenge nok, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.