Historisk arkiv

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen innfører en engangsløsning som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge en oppholdstillatelse.

-Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for denne gruppen. De er tallmessig få, men de er i en vanskelig situasjon. Det er likevel viktig å understreke at dette er en engangsløsning, og den vil ikke gjelde straffedømte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Engangsløsningen sørger for at utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, på nærmere bestemte vilkår skal få oppholdstillatelse i Norge.

- Det er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet. Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende, og disse menneskene burde få en avklaring. Derfor har vi jobbet for å få på plass en engangsløsning som sørger for å gi denne gruppen en mer forutsigbar fremtid og mulighet til å bli fullverdig deltaker i det norske samfunnet. Det er vi glade for at nå er på plass, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

For å få sin sak vurdert etter engangsløsningen, må utlendingen selv be om det. Engangsløsningen trer i kraft 1. juni 2021, og siste frist for å søke er 1. desember 2021. Bestemmelsen blir opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.