Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Implementering av Schengen IKT-systemer skal forebygge terrorisme og gi mer effektiv kriminalitetsbekjempelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å bidra til å styrke Schengen-områdets yttergrenser og sikkerhet, foreslår regjeringen å bevilge over 300 millioner kroner til utvikling og implementering av internasjonale IKT-systemer i politiet og UDI.

– Vi investerer i trygghet både her hjemme og ved Schengen-områdets yttergrenser. Denne opprustingen av IKT-systemer er noe alle Schengen-medlemslandene nå gjør sammen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tiltaket er en del av Norges Schengen-forpliktelser, og innebærer økt informasjonsdeling og bedre utveksling av data i systemer for europeisk politisamarbeid, migrasjonskontroll og visum.

– Som et Schengen-medlemsland bidrar Norge til økt sikkerhet både i Norge og Europa. Regjeringen legger derfor til rette for utviklingen og implementering av IKT-systemer hos politiet og utlendingsmyndigheten som er kritiske for vårt bidrag til å bedre grense- og territorialkontrollen, forklarer Mæland.

Endringene skjer som følge av nye EU-regelverk, som styrker den felleseuropeiske innsatsen mot grensekryssende kriminalitet, ulovlig migrasjon og terrorisme.  

– Systemene gjør at politiet kan jobbe mer målrettet med forebygging, avdekking og etterforskning av kriminalitet og terrorisme, fortsetter justis- og beredskapsministeren.

Satsningen kommer på toppen av regjeringens forslag om en ytterligere styrking av politiberedskapen i Norge gjennom flere politiårsverk.

– Helt siden regjeringen tiltrådte i 2013, har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikter er mye på riktig vei. Nå får politiet og utlendingsmyndighetene i tillegg bedre systemer for å fange opp og bekjempe kriminalitet og ulovlig innvandring, sier Mæland.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til politiet med 247,5 millioner kroner for å bidra til å finansiere EUs grense- og visumordning. Fondsordningen støtter prosjekter i europeiske land som har som hensikt å styrke ivaretakelsen av Schengens yttergrenser og sikkerhet, og bidrar til videreutvikling av en felles visumpolitikk gjennom solidarisk omfordeling av midler.