Historisk arkiv

Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar, med noen mindre tilpasninger. Samtidig arbeider regjeringen videre med sikte på å kunne åpne mer opp, samtidig som unntakene til karantenehotell og kontrollen strammes inn.

– Smittesituasjonen i Norge og særlig ellers i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye som vi kan. Vi viderefører derfor de strenge innreiserestriksjonene, i første omgang til og med 28. februar. Vi er selvsagt oppmerksomme på at restriksjonene har store konsekvenser for familier, enkeltindivider og næringslivet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Stengte grenser får blant annet store konsekvenser for norske arbeidsplasser. Derfor må vi få på plass en sikkerhetsventil slik at kritisk personell slipper inn, sier Mæland.

Det etableres derfor en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Formålet er å sikre at enkeltpersoner som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske bedrifter kan få muligheten til å reise inn.

– Vi har brukt tiden godt etter at vi i praksis stengte grensene. Siden 29. januar har vi vært i dialog med næringslivet, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Vi har også bedt FHI og Helsedirektoratet om faglige råd. Vi gjør nå ytterligere endringer for å stramme inn på karantenegjennomføringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Hovedregelen for alle innreisende er karantenehotell. Ordningen med at arbeidsgiver kan sørge for innkvartering vil bli endret, slik at dette fremover vil kreve en forhåndsgodkjenning. Vi vil om kort tid komme tilbake til detaljene i denne ordningen.

Regjeringen presiserer også reglene for hvem som kan gjennomføre karantene sammen, altså på samme sted uten krav om enerom, eget bad og eget kjøkken for hver enkelt person.

– Arbeidstilsynet har gitt uttrykk for at denne unntaksregelen misbrukes av personer som hevder å bo sammen i utlandet uten at dette er tilfelle. Dette endrer vi nå, gjennom å presisere at det med ordet «husstand» menes personer i nær familie som bor sammen i hjemlandet. Andre må altså ha forhåndsgodkjent egnet bolig om en ikke skal på karantenehotell, sier Mæland.

Det gjøres også et lite, men viktig unntak for barn som daglig pendler over grensen til Norge for å gå på skole.

– Selv om det for mange er digital undervisning, så har vi sett eksempler på yrkesfagselever som ikke får undervisningen sin på grunn av stengte grenser. Disse reglene endres fra og med førstkommende mandag, sier Mæland.

Obligatorisk testing, krav om attest for negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil i utgangspunktet fortsatt gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene. Vi vil også ha en fornyet gjennomgang av de unntakene som gjelder her for å se på ytterligere instramminger og enda bedre kontrollmekanismer.

– Byrden er stor for mange. Vi må derfor sørge for at importsmitten holdes på lavest mulig nivå. Det er svært viktig at de få som reiser til Norge nå, faktisk tester seg og overholder karanteneplikten. Vi skal også sørge for at det blir tatt stikkprøver av testing ved utvalgte grensestasjoner, sier Mæland.