Historisk arkiv

Ny rapport om EØS-arbeid i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

På bakgrunn av saken om mottak av trygdeytelser i EØS-land, ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å undersøke hvordan departementene kan jobbe bedre med EØS-saker. Rapporten fra arbeidsgruppen er nå klar.

Rapporten tar ikke for seg trygderettsområdet spesielt, men departementenes arbeid i alle typer EØS-saker. Arbeidsgruppen ble ledet av Justis- og beredskapsdepartementet, med medlemmer fra Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. Også andre departementer og enkelte underliggende virksomheter har gitt innspill til rapporten. 

- Saken om mottak av trygdeytelser i EØS-land har vist hvor komplisert EØS-regelverket er. Jeg er derfor glad for at arbeidsgruppen har levert en grundig rapport som tar for seg hele prosessen fra forslag i Brussel til praksis i Norge. Gruppens anbefalinger vil bli nøye vurdert og vi vil følge opp rapporten etter sommerferien, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

Arbeidsgruppen gjennomgår prosessene fra forslag til EØS-rettsakt planlegges i EU til den er gjennomført i norsk rett, og oppfølging av rettspraksis fra EFTA-domstolen og EU-domstolen. Arbeidsgruppen kommer med en rekke anbefalinger knyttet til hele prosessen. I tillegg anbefaler arbeidsgruppen tiltak for å gjøre lov og forskrift som gjennomfører EØS-rettsakter mer tilgjengelig for brukerne og forvaltningen. Arbeidsgruppen foreslår også endringer i utredningsinstruksen.

Les rapporten