Historisk arkiv

Ny redningshelikopterbase i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen la fredag frem en proposisjon til Stortinget med forslag om opprettelse av en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø.

– Regjeringen har i de senere årene foretatt en betydelig styrking av redningshelikopterkapasiteten gjennom anskaffelsen av de 16 nye SAR Queen-helikoptrene som skal erstatte de gamle Sea King-helikoptrene. Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Troms gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justis- og beredskapsdepartementet er i sluttfasen om valg av leverandør og planen er at tildeling skal skje i neste uke.

Det legges til grunn at tjenesten på Tromsø-basen skal ha god kvalitet, med døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap.

Anbudskonkurransen viser at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke.

Samlet ramme for den nye redningsbasen og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste skal ikke overstige 1.86 milliarder kroner for perioden fra 2022 til 2028.

Det tas sikte på idriftsetting av den nye basen i løpet av 2022.

For å sikre at beredskapen for politiet er ivaretatt i Nord-Norge, har politiet inngått en avtale med et privat selskap som sikrer politiet tilgang på helikopter som står på en times beredskap gjennom hele året. Avtalen trådte i kraft 1. mai 2020. Det kan bli aktuelt å overføre politikapasiteten til operatøren av den nye Tromsø-basen. Justis- og beredskapsdepartementet vil på et senere tidspunkt vurdere dette.

Prop. 85 S (2020–2021) Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste