Historisk arkiv

Tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å etablere et statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

-Med dette forslaget vil vi styrke rettssikkerheten til de enslige mindreårige som bor i asylmottak. I dag er det ikke en egen tilsynsordning for denne gruppen, og de enslige mindreårige har ingen myndighet å henvende seg til dersom de mener de ikke får de tjenestene de har krav på. Vi vil at de enslige mindreårige skal kunne henvende seg til en uavhengig instans dersom de mener at det er mangler i omsorgen eller svikt i tilbudet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget innebærer en lovfesting av at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet og føre tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak. Statsforvalteren har en uavhengig rolle overfor asylmottakene og utlendingsmyndighetene og har samtidig høy fagkompetanse på tilsynsområdet. Statsforvalteren fører allerede i dag også tilsyn med den kommunale barnevernvirksomheten og med institusjoner, sentre for foreldre og barn, omsorgssentre for enslige mindreårige, samt med andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven.

I høringsnotatet foreslås det videre at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede ansvaret for tilsynet. Som overordnet tilsynsmyndighet vil Statens helsetilsyn være ansvarlig for å ha god faglig styring av tilsynet med tjenestene, inkludert å sørge for koordinering og harmonisering av tilsynet, vedlikehold og styrking av kompetanse, utvikling av effektiv tilsynsmetodikk, utarbeidelse av tilsynsveiledere, oppfølging av tilsyn og formidling av tilsynserfaringer.

Departementet foreslår også at de nærmere kravene til tilsynsordningen når det gjelder bl.a. tilsynsbesøk, rapportering, pålegg og klageadgang skal gis i en egen forskrift under utlendingsloven.

Fristen for å sende inn høringssvar er fredag 1. oktober 2021.