Historisk arkiv

Vil forlenge lov om innreiserestriksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den midlertidige loven har varighet frem til 1. juni 2021, men foreslås nå forlenget til 10. november 2021.

– Vi står fortsatt i en alvorlig smittesituasjon. Det er derfor helt nødvendig å forlenge hjemmelsgrunnlaget for innreiserestriksjoner. Vi håper alle at smittesituasjonen snart vil forbedre seg, og vi vurderer fortløpende lettelser i innreiserestriksjonene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Loven gir hjemmel for innreiserestriksjoner for å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Videre inneholder lovforslaget forslag om å forlenge midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvensene av covid-19, frem til 10. november 2021. Disse reglene gir blant annet hjemmel for å avholde fjernmøter i Utlendingsnemnda.

Det foreslås også å forankre i innreiserestriksjonsloven en endring i bestemmelsen om innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse og en bestemmelse om bortvisning for brudd på test- og registreringsplikter, som ble innført i innreiserestriksjonsforskriften 29. januar og 12. februar 2021 i medhold av smittevernloven § 7-12.

Prop. 117 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)