Historisk arkiv

Taler og innlegg

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 20. januar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God onsdag ettermiddag, alle sammen,

Norge er altså ett av landene som har de strengeste reglene for innreise og testing.

Likevel har vi gjennom de siste ukene sett at det har vært behov for å stramme inn på grensekontrollen.

Smitteverntiltakene er strenge, og de koster mange mye for de som oppholder seg i landet, og da må vi selvsagt sørge for at smitten ikke kommer inn over grensene. Fra 2. januar innførte vi derfor obligatorisk test innen 24 timer etter er ankomst.

Fra og med denne uken har vi innført obligatorisk test umiddelbart ved ankomst.

Så kommer man nå over grensen, og har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, skal man teste deg.

Man kan ikke lenger velge å gå forbi teststasjonen på flyplassen, på havnen eller på andre grenseoverganger. Man kan ikke reise til hjemkommunen og teste seg der.

Testen skal skje når man krysser grensen. Og det er gratis.

Personer som bryter denne plikten kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

***

På bakgrunn av dette, så øker vi òg testkapasiteten på 32 grensepasseringer. Noen av de kommer til å ha begrenset åpningstid fordi det er få passeringer.

Oversikt over de lovlige grensepasseringsstedene og oppdaterte åpningstider for teststasjonene kommer til å være tilgjengelig på regjeringen.no.

Så er det jo sånn at noen mener at vi  burde fått på plass obligatorisk testing på grensen tidligere.

Det er altså slik at vi fikk dette rådet 29. desember, og vi innførte obligatorisk testing 2. januar.

Det er viktig å sørge for at vi har testkapasitet som er god nok før man vedtar sånne inngripende tiltak. Det er òg viktig at vi har helsefaglige råd om å innføre dette før det blir iverksatt.

Og dette skjedde altså de siste dagene i desember, og 2. januar var testing på plass flere steder.

Jeg har lyst å benytte anledningen til å takke helsemyndighetene og kommunene som har gjort en formidabel innsats de siste dagene for å øke kapasiteten og få dette på plass. Det er krevende dager for kommunene, og vi har selvsagt da også forståelse for at det går litt tid, og at det foretas noen justeringer den første perioden.

Så er det slik at på Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok, og til at alle som kommer kan testes. Og derfor så har vi besluttet at, hvis køen blir for lang, og ventetiden på over én time, så er det gitt et midlertidig unntak for personer som har fast bopel i Norge og som kan teste seg i hjemkommunen så snart som mulig og innen 24 timer. Dette kommer også til å bli kontrollert og fulgt opp. Og så er det sånn at dette unntaket på Svinesund kommer til å bli opphevet så snart vi har på plass god nok kapasitet.

Det òg da slik at en rekke grensepasseringssteder er stengt, og det er ulovlig å passere disse, og det skal følges opp på ulik måte. Noen passeringer er fysisk stengt, noen har vakthold, noen har skilting, og andre kontrolleres med andre digitale hjelpemidler.

Det er slik at alle de stengte stedene vil følges av politiet, Heimevernet, tolletaten, via patruljering og via elektroniske hjelepmidler, som blant annet videoovervåkning.

Politiet har intensivert sin grensekontroll, og det jobbes nå kontinuerlig med å vurdere nøye hvor politiet skal være og hvor de skal drive kontroll. Politiet har ca 400 polititjenestepersoner som nå arbeider fulltid med grensekontroll. I tillegg får de bistand fra Heimevernet med over 100 soldater. Og også tolletaten er til stede med sine ressurser på grensen.

Passering av stengte grensepasseringssteder er ulovlig, og kan straffes med bøter. Det er også kun noen få grensesteder som er fysisk stengt, og umulig å passere. Når de likevel holdes åpne, så er det fordi nærmeste sykehus eller nærmeste tilgjengelige ambulanser eller andre nødetater ligger slik til at man må kunne passere.

Og med det gir jeg ordet over til helseministeren.