Historisk arkiv

Barn og unge skal være «tett på» realfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ny realfagsstrategi for 2015–2019

– I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han la i dag frem regjeringens nye strategi «Tett på realfag».

Illustrasjonsbilde
Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye, nasjonale realfagsstrategien gjelder for perioden 2015–2019, og retter seg spesielt mot barnehagen og grunnskolen. 

– Vi vil nå ut lokalt til den enkelte skole og den enkelte barnehage. Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I fjor fikk 22,7 prosent av elevene som gikk ut av ungdomsskolen, karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Samtidig fikk hele 42 prosent av 10.-klassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk, karakteren 1 eller 2 i år. 

– Matematikk står i en særstilling blant de norske skolefagene når det gjelder dårlige resultater. Hovedmålet med den nye realfagsstrategien er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag. Vi skal få færre elever som presterer på lavt nivå, og flere som presterer på høyt nivå, sier kunnskapsministeren. 

Realfagsstrategien har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Nytt realfagsbarometer

I tillegg til den overordnede realfagsstrategien kommer et årlig realfagsbarometer, som skal gis ut av Utdanningsdirektoratet. Realfagsbarometeret skal vise status for arbeidet med realfag i skoler og barnehager, både nasjonalt og lokalt.

Det skal også utarbeides årlige tiltaksplaner, som skal gi skoler og barnehageroversikt over tilgjengelige verktøy og ressurser de kan bruke i arbeidet med realfag.

– Før sommeren fikk 34 kommuner status som Norges første realfagskommuner. Realfagskommunene skal være viktige forbilder når det gjelder å vise hvordan vi i praksis kan løse realfagsproblemet vi står oppi, sier kunnskapsministeren.

Styrker realfag i barnehagen

Regjeringen vil fornye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, for å styrke det realfaglige innholdet i barnehagene. 

– 97,5 prosent av alle norske 5-åringer går i barnehage. Samtidig vet vi at lek med tall og matematiske begreper i barnehagen gir bedre tallforståelse når barna begynner på skolen, understreker Røe Isaksen.

Læreplaner i matematikk og naturfag i grunnskolen og videregående skole skal også gjennomgås og fornyes. Det skal legges mer vekt på problemløsning og dybdelæring. 

– Gode kunnskaper i realfag er helt avgjørende hvis vi skal greie å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som klimakrisen og stadig flere eldre. Da må vi lære elevene mer på skolen og vi må gi barna erfaringer med matematikk og naturfag allerede i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.