Historisk arkiv

KHiB og UiB ønsker sammenslåing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Universitetet i Bergen (UiB) går inn for sammenslåing fra 1. januar 2017. Det ble klart etter at UiB behandlet saken på styremøtet 2.juni.

Tidligere har styret ved KHiB gått inn for det samme. De ønsker nå å etablere et kunstfaglig fakultet ved UiB, basert på dagens virksomhet ved KHiB og Griegakademiet.

− Jeg er glad for at den entusiasmen som styrene ved KHiB og UiB har vist i denne prosessen, nå har resultert i vedtak om sammenslåing. Endelig beslutning om sammenslåing treffes av Kongen i statsråd, og vi vil raskt begynne forberedelsene til dette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Større fagmiljøer
I mars 2015 la Kunnskapsdepartementet frem Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Stortingsmeldingen peker på behovet bedre kvalitet på høyere utdanning og forskning, og at sammenslåing for å skape større fagmiljøer er ett viktig virkemiddel. Etter at stortingsmeldingen ble lagt frem, er det gjennomført en rekke sammenslåinger.

 − KHiB og UiB har gode forutsetninger for å lage et kraftsentrum for kunstnerisk utdannelse, utviklingsarbeid og forskning. En sammenslåing vil kunne gjøre gode fagmiljøer enda bedre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen