Historisk arkiv

Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte, viser ny rapport. – Det spesialpedagogisk tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag fikk kunnskaps- og integreringsministeren en rapport overlevert fra en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl. Ekspertgruppen ble oppnevnt av  regjeringen i fjor, for å gi en bredere tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer.

Ekskluderende og for sent

Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge anslår at mellom 15 – 25 prosent av alle barn har behov for et tilrettelagt pedagogisk undervisning. Dagens system gir kun hjelp til et mindretall av disse.

 Ekspertgruppen slår fast at dagens system har store utfordringer: 

  • Mange barn og unge møter ansatte i barnehage og skole uten pedagogisk kompetanse
  • Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte. Dette gjelder også for mange av barna som får spesialpedagogisk hjelp i barnehage.
  • Det tar for lang tid før barn og unge får hjelpen de trenger. Elevene får ofte tilbud først i ungdomsskolen, mens det burde skjedd i barnehagen eller på barneskolen.
  • Systemet virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.
  • Skolenes spesialundervisning har ofte lave forventninger til elevenes læring, og elevene lærer mindre enn de kunne gjort med et godt opplegg.

Ekspertgruppens forslag skal på høring

Ekspertgruppen foreslår en rekke konkrete forslag, og disse vil nå bli sendt på bred høring.

 – Foreldre skal være trygge på at barna deres får god oppfølging i både barnehage og skole, og vi må sørge for at tilbudet blir bedre. Dette er så viktig at vi må ha en bred og grundig høring før vi konkluderer. Vi må også se spesialundervining i sammenheng med andre tiltak i skolen, som for eksempel tidlig innsats, sier Sanner.

 Ekspertgruppen foreslår blant annet at det etableres et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. Det vil gi flere barn bedre hjelp raskere og uten behov for sakkyndig vurdering.

 Ekspertgruppen foreslår også å etablere en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal erstatte og inkludere dagens PP-tjeneste og deler av Statped.

 – Tidlig innsats er avgjørende for at barn og unge skal lykkes. Derfor innførte regjeringen i fjor høst en plikt for alle skoler til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse. Det vil gi rask hjelp til de som blir hengende etter klassekameratene, sier Sanner.

Høringsperioden vil vare tre måneder.

 Mer om ekspertgruppen ledet av professor Thomas Nordahl.

 Les hele rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge