Historisk arkiv

Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.

Kunnskaps- og integreringsministeren fikk overlevert rapporten  Inkluderende fellesskap for barn og unge fra ekspertgruppen 4. mars 2018. 

Ekspertgruppen har vært ledet av Thomas Nordahl, og har bestått av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole, både fra Danmark, Sverige og Norge. 

bilde av medlemmene
Foto: Line Fredheim Storvik

Professor Thomas Nordahl kommer fra Høgskolen i Innlandet.

Andre medlemmer er:

 • Professor Bengt Persson, Høgskolan i Borås, Sverige
 • Førsteamanuensis Camilla Brørup Dyssegaard, Danish School of Education - Danish Clearinghouse for Educational Research, København, Danmark
 • Professor Bjørn Wessel Hennestad, BI, Oslo
 • Forsker/PhD Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Rektor/enhetsleder Judith Ellinor Martinsen, Prestvannet skole, Tromsø.
 • Lektor Elin Kragset Vold, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik
 • Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, Espira barnehager, Oslo
 • Skolesjef Trond Johnsen, Lillehammer kommune

Formål

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppens arbeid skal gi nasjonale og lokale myndigheter og aktører et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak.

Bakgrunn

Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk og en sentral målsetting i det internasjonale utdanningssamarbeidet. Alle barn og unge skal ha et inkluderende og likeverdig opplæringstilbud. Likevel vet vi at det er utfordringer knyttet til segregering av barn og unge med behov for ekstra hjelp, spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for god hjelp og støtte og inkluderende praksis i barnehage og skole.

Det er en politisk målsetting om tidlig innsats til barn og unge, og høye forventninger til elevers læring uavhengig av deres forutsetninger. Barnehagen og skolen skal gi alle barn og unge et tilpasset og tilrettelagt pedagogisk/spesialpedagogisk tilbud. 

Kommunen/fylkeskommunen/barnehage- og skoleeiere har i fellesskap et helhetlig ansvar for gode oppvekst- og levevilkår og god kvalitet på tilbudene på tvers av sektorer og fagområder. Forskning viser imidlertid at det er så store forskjeller i tilbudet fra kommune til kommune at det er en risiko for at barn og unge ikke får deres rettigheter oppfylt.

Ekspertgruppen skal

 • Identifisere faktorer og sammenhenger mellom faktorer som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer, fra nasjonale myndigheter til den enkelte gruppe/klasse
 • Foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, herunder vurdere behov for kompetanse og kapasitet
 • Foreslå virkemidler og tiltak for at overgangene fra barnehage til skole og i grunnopplæringen blir best mulig og bidrar til inkludering
 • Drøfte om og hvordan organisering lokalt og hvordan praksis i barnehage og skole kan bidra til et mindre behov for spesialundervisning
 • Foreslå hvordan skolen som organisasjon kan sikre at elever med behov for ekstra støtte blir møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk
 • Vurdere hvordan innhold og organisering av kommunale tjenester og flerfaglig samarbeid kan fremme inkludering og bidra til høy kvalitet på tilbudene
 • Belyse hvordan det statlige virkemiddelapparatet bedre kan støtte inkluderingsarbeid lokalt
 • Drøfte eventuelle regelverksutfordringer

Ekspertgruppen skal i hovedsak vurdere hvordan dagens ressurser kan utnyttes på en bedre måte. I tillegg skal utvalget kunne foreslå tiltak som ikke kan realiseres innenfor dagens ressursrammer.

Rammer og organisering

Ekspertgruppens arbeid skal omfatte private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og tilbudet som gis til barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte i utvikling og læring. Voksenopplæring omfattes ikke av ekspertgruppens arbeid.

Ekspertgruppen skal se hen til vurderinger og relevante forslag i NOU 2016: 17 På lik linje.

Ekspertgruppen skal arbeide i tråd med Veileder for utvalgsarbeid i staten og utredningsinstruks datert 19.02.2016.

Ekspertgruppen skal legge til rette for møteplasser og involvering av relevante parter. Barn og unges stemmer skal høres.

Ekspertgruppens arbeid skal inkludere vurderinger om bruk av teknologi (inkl IKT) der det er relevant.

Det tas sikte på at ekspertgruppen starter sitt arbeid februar/mars 2017, og at den leverer sin rapport til Kunnskapsdepartementet ett år etter oppstart.

Det vil bli oppnevt en referansegruppe til ekspertgruppens arbeid med sentrale aktører fra sektorene.

Det stilles inntil 3 mill. kr til disposisjon.

faksimile

Ekpsertgruppen har en egen blogg, du kan følge den her 

Sekretariat

De som er med i sekretariatet er:

Leder Ronny Alver Gursli: ronny.alver.gursli@udir.no
Julie Ek Holst- Jæger: Julie.Ek.Holst.Jaeger@udir.no
Tone Abrahamsen Tone.Abrahamsen@udir.no