Historisk arkiv

Endrer reglene for finansiering av private høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven slik at private høyskoler som hovedregel må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd. Målet er høyere kvalitet og mer likebehandling mellom private og statlige institusjoner. - Samtidig er det foreslått unntak, slik at for eksempel små høyskoler med høy kvalitet kan få tilskudd, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

- Vi har like høye forventinger til private som til statlige høyskoler. Nå lovfester vi krav om at private høyskoler som hovedregel må ha institusjonsakkreditering for å kunne motta statstilskudd. Dette er noe flere av de private høyskolene selv har vært pådriver for, sier Nybø.

I dag må private høyskoler bare ha akkreditering for det enkelte studietilbud for å motta tilskudd fra staten. Alle de statlige institusjonene har i dag institusjonsakkreditering.

En institusjonsakkreditert høyskole kan selv opprette studietilbud på bachelornivå innenfor alle fagområder. Det er NOKUT som behandler søknader om institusjonsakkreditering.

- Endringen har ikke som mål at færre institusjoner skal inkluderes i tilskuddsordningen, men at kravene for å kunne motta statstilskudd settes høyere, sier Nybø.

Hun mener det nye lovforslaget kan bidra til å styrke kvaliteten i utdanningene.

Unntak for særlig samfunnsviktige utdanningstilbud

Selv om robuste fagmiljøer er viktig, er universitets- og høyskolesektoren her i landet mangfoldig. Derfor åpner lovforslaget for at det kan gjøres unntak dersom det foreligger særlige samfunnsmessige behov. Det innebærer for eksempel at mindre og faglig sterke institusjoner skal kunne få statstilskudd uten å være institusjonsakkreditert.

- Det skal fortsatt være mulig å være liten så lenge institusjonen er skikkelig god, sier Nybø.

For de private høyskolene som i dag mottar statstilskudd, men ikke oppfyller de nye vilkårene, foreslår departementet en overgangsperiode på fem år fra loven trer i kraft. Overgangsordningen skal gi de private høyskolene tid til å tilpasse seg nytt regelverk.