Historisk arkiv

Norge henter hjem rekordmye forskningspenger fra EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Aldri før har Norge gjort det så bra i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner og den samlede verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner.

Gjennom EØS-avtalen kan norske bedrifter, offentlige virksomheter og akademiske institusjoner søke på lik linje med deltakere fra EU-land. Ferske tall viser at det nå både er flere norske aktører som søker og at de lykkes bedre enn noen gang.

Den siste EU-oppdatering viser at:

  • Norsk returandel aldri har vært høyere og er nå på 2,22 prosent.
  • Den norske returandelen på nye prosjekter siden forrige oppdatering (oktober 2018) er på hele 4,0 prosent.
  • Hele 15,6 prosent av norske søknader har resultert i penger fra Horisont 2020. Det er 3,5 prosentpoeng høyere enn snittet for alle søknader.
  • Næringslivet fortsetter å gjøre det godt og har nå høyere suksessandel enn universitetene, høgskolene og instituttene. Samlet i Horisont 2020 har norsk næringsliv konkurrert seg til 2,7 milliarder kroner. Nærmere 60 prosent av disse midlene kommer fra utlysninger i pilaren "samfunnsutfordringer".

Norge er sterke på klima og miljø
I den siste utlysningsrunden har Norge gjort det spesielt bra innen områdene klima og miljø hvor hele fem forskningsprosjekter ledes av norske koordinatorer.

–  At norske forskere vinner frem med sine klimaprosjekter i EU viser at de er i verdensklasse. Jeg er stolt og glad over at norske forsknings- og innovasjonsaktører hevder seg så bra i den europeiske konkurransen. Skal vi nå bærekraftsmålene er det viktig å bygge politiske beslutninger på forskningsbasert kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Felles for flere av prosjektene er at de skal tette kunnskapshull i klimaforskningen. Det er viktige bidrag for å løse globale klimaproblemer.

Forskning til felles beste
Norge og Europa har store felles samfunnsutfordringer som Horisont 2020 prøver å finne løsninger på. Det at Norge lykkes med å konkurrere til seg rekordstore forskningsmidler kommer befolkningen i hele landet til gode i form av bedre offentlige tjenester, økt konkurransekraft i næringslivet og bedre kvalitet i forskningen. Deltakelse gir også norske bedrifter tilgang til de beste forskningsmiljøene, markedsadgang og tilgang på kapital.

– Forskningsrådet har i mange år finansiert flere av aktørene gjennom våre nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer for å bygge opp kunnskap. Nå lykkes de internasjonalt og kan lede an i utviklingen av i løsninger for felles europeiske samfunnsutfordringer, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Fakta om Horisont 2020

  • EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programperioden er fra 2014 til 2020.                                               
  • Samlet budsjett er på rundt 800 milliarder kroner. I mars 2019 er 65 prosent av midlene fordelt.
  • Forskning- og innovasjonsprosjektene skal komme frem til løsninger på felles samfunnsutfordringer, bidra til økt verdiskaping, og økt kvalitet i forskningen.
  • Forskningsrådet har eksperter som både påvirker prioriteringene i Horisont 2020 og veileder aktører (bedrifter, offentlig sektor og akademia) i søknadsprosessen. De tilbyr en rekke gratis kurs om det å søke og drifte et EU-prosjekt.
  • Innovasjon Norge bistår bedrifter med søknadsveiledning og pitchetrening innen Horisont 2020 sitt SMB-instrument.