Historisk arkiv

Praktiske og estetiske fag skal styrkes i skolen, barnehagen og lærerutdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. – Vi legge til rette for mer praktisk læring i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, og mat og helse. Vi vil stimulere kreative læringsformer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen legger nå frem strategien Skaperglede engasjement og utforskertrang.

– De praktisk estetiske fagene har en viktig plass i skolen, fordi kunsten har egenverdi og elever skal få oppleve og delta i kunst- og kulturaktiviteter. Gjennom praktiske og estetiske fag lærer elevene ulike måter å uttrykke seg på, og å reflektere over det samfunnet de lever i, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Det har tidligere har vært mye fokus på de fysiske rammene til disse fagene, som utstyr. Nå vil regjeringen løfte pedagogene.

– I tillegg til at praktiske og estetiske fag er viktige i seg selv, kan metodene brukes som pedagogiske verktøy for lærere - i alle fag. Vi ønsker at lærerne skal få økt metodefrihet, men da må de også få mulighet til å tilegne seg kunnskap om ulike metoder. Pedagogisk bruk av drama, dans, musikk, billedkunst eller fysisk aktivitet i undervisningen kan gjøre den mer variert, tilpasset og engasjerende, sier Grande.

Kreativt og skapende arbeid, både i de praktiske og estetiske fagene og som arbeidsform i alle fag, bidrar til å gi elevene skapende og innovative ferdigheter.

– Strategien er viktig fordi den løfter frem fagene og fagområdenes muligheter og egenverdi. Den understreker også betydningen av estetiske læringsprosesser og praktiske arbeidsformer i alle fag, sier Sanner.

Ny masterutdanning i praktiske og estetiske fag

I dag mangler rundt halvparten av lærerne som underviser i de praktiske og estetiske fagene formell kompetanse i faget.

– Regjeringen har høye ambisjoner for alle læreres kompetanse, uavhengig av fag. Derfor vil vi etablere en ny masterutdanning for folk som vil bli lærere i praktiske og estetiske fag. Dette vil løfte undervisningskvaliteten og styrke profesjonsfellesskapet i disse fagene, sier Grande.

Regjeringen bruker betydelig med ressurser til ulike videreutdanning, kompetanse- og utviklingstiltak for å styrke læreres kompetanse. Siden skoleåret 2017/18 har det vært satt av 30 millioner kroner årlig i øremerkede midler til videreutdanning i de praktiske og estetiske disse fagene. Dette gir om lag 300 videreutdanningsplasser i året.

Flere fagmiljøer har foreslått å innføre kompetansekrav for å undervise i praktiske og estetiske fag. Imidlertid er mange skoleeiere allerede under press for å innfri gjeldende kompetansekrav for tilsetting og undervisning i andre fag. Regjeringen mener derfor det er mer hensiktsmessig å styrke lærernes kompetanse gjennom fortsatt støtte til kompetanse- og utviklingstiltak, framfor å innføre nye kompetansekrav nå.

Praktisk og estetisk innhold er viktig i barnehagen

Barnehagen skal legge til rette for aktiviteter der barna får oppleve glede ved å i delta lek, være fysisk aktive og oppleve motivasjon og mestring ut fra sine egne forutsetninger.

– Praktisk og estetisk utfoldelse er like viktig for barn og unge i alle aldre. Derfor skal barnehagelærerne få utvidet sin praktiske og estetiske fagkompetanse gjennom videreutdanning. På den måten får barnehagelærerne spisskompetanse innen kunst, kultur og kreativitet og kropp, bevegelse, mat og helse sier Grande.

Mer fysisk aktivitet

Regjeringen arbeider for at fysisk aktivitet skal være et naturlig valg for alle gjennom hele livet. I Folkehelsemeldingen - Gode liv i eit trygt samfunn presenterer regjeringens mål og strategier for en ny handlingsplan for fysisk aktivitet.

– Vi ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen. Mange barn og unge beveger seg for lite, samtidig som fysisk aktivitet er bra for både helse og læring. De nye læreplanene legger til rette for at mer fysisk aktivitet kan bli en naturlig del av skolehverdagen uten at det går ut over lærernes metodefrihet, sier Sanner.

Regjeringen vil etablere satsingen Barn og unge i bevegelse, med flere tiltak for å bidra til økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO.

Bedre samarbeid mellom kulturskolen og skolen

Ikke alle kommuner utnytter muligheten for samarbeid mellom kulturskolen og skolen. Et eksempel er muligheten for delte stillinger. 85 prosent av de som underviser ved kulturskolen, er ansatt i deltidsstilling. Det kan være ulike grunner til dette, men det er grunn til å tro at kulturskolelæreres kompetanse i de praktiske og estetiske fagene kan utnyttes bedre.

– Regjeringen forventer at kommunen, som en profesjonell eier av grunnskolen og kulturskolen, arbeider for å se ansettelser i kulturskolen og i grunnskolen i sammenheng, sier Sanner.

Lærerutdanningene legger allerede vekt på å tilby relevant pedagogisk kompetanse for kulturskolen. Dette bidrar til at ferdig utdannede lærere kan tilsettes i delte stillinger mellom grunnopplæringen og kulturskolen.

Kompetanse i kulturskolen vil også bli et tema i meldingen om barne- og ungdomskultur, som etter planen skal lanseres høsten 2020.

Mål for strategien

  1. Å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen.
  2. Å styrke det praktiske og estetiske innholdet i barnehagen og skolen.
  3. Å styrke den praktiske og estetiske kompetansen og profesjonsfellesskapet i barnehagen og skolen.
  4. Å bedre rekrutteringen av lærere med praktisk og estetisk fagkompetanse.

Les strategien
Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.