Historisk arkiv

Bruk av munnbind tas inn i ny smittevernveileder for videregående skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Etter en innspillsrunde fra organisasjonene har fagmyndighetene laget en egen smittevernveileder for videregående skole. I den nye veilederen er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at den blir lettere å følge. Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter vurdere bruk av munnbind utenfor undervisningen som et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte.

Fram til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående. Selv om de har mye til felles, er det en del ulikheter som ikke kommer godt nok frem i dagens veileder. Organisasjonene har etterspurt en egen veileder for videregående skole, slik de nå får.

Endringer og oppdateringer i ny smittevernveileder som vil gjelde fra 12. april 2021:

  • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus
  • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.
  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.
  • Tydeligere råd om nærkontakter slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov både i ordinær videregående skole og spesialskole har fått egen omtale
  • Voksenopplæringen har fått egen omtale
  • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen
  • Skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort

De grunnleggende rådene er fortsatt viktigst i den nye veilederen

Å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til hverandre, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak er effektivt også med de muterte virusvariantene.

Smittevernveilederen beholder det forutsigbare trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå. Den nye veilederen tydeliggjør hva som skal til for å ha god nok avstand på de ulike nivåene.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan de etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å revidere alle smittevernveilederne for barnehage, skole og voksenopplæringen. Veilederen for videregående og voksne er klar i dag. De andre vil komme torsdag.

Munnbind anbefales, men ikke i undervisningssituasjonen

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby.

Hvis munnbind anbefales, skal det være frivillig for elever og ansatte om de vil bruke det. Munnbind bør deles ut gratis til elevene. Regjeringen har vært tydelig på at kommunene vil få kompensert merutgifter som følge av pandemien. Det vil også gjelde utgifter til munnbind.

Munnbind skal ikke være en erstatning for å holde avstand. Anbefalingen om avstand er nylig oppjustert til å holde 2 meter avstand til andre der det er mulig i resten av samfunnet. Dette gjelder ikke barnehager og skoler, fordi det må være praktisk mulig å holde barnehager og skoler åpne. Når det ikke er mulig å holde avstand, blir det desto viktigere å redusere antall nærkontakter.

Ansattes smittevern

Skolene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Digitale møter anbefales. Hjemmekontor anbefales for oppgaver som ikke må utføres på skolen, i kommuner der det er anbefaling eller påbud om hjemmekontor.

Den nye veilederen trer i kraft 12.4, slik at skolene får uken etter påske til å områ seg.