Historisk arkiv

Utvalg skal gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. Siri Hatlen skal lede arbeidet.

– Selv om universitetene og høyskolene i Norge har hatt en positiv utvikling og på mange områder driver på et høyt nivå, er det potensial for å få enda mer ut av ressursene fellesskapet bruker. Utvalget skal vurdere hvordan dagens finansiering bidrar til å oppnå de målene vi har for universiteter og høyskoler og foreslå eventuelle endringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I år får universiteter og høyskoler over 40 milliarder offentlige kroner til å finansiere utdanning og forskning av høy kvalitet over hele landet. I tillegg kommer midler blant annet gjennom Norges forskningsråd, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og eksterne inntekter. Utvalget skal se på hvordan alle former for finansiering fungerer. Opprettelsen av utvalget ble varslet i Stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler, som ble behandlet av Stortinget før sommeren.

Finansiering som støtter opp under etter- og videreutdanning

Utvalget skal blant annet vurdere om dagens finansiering er godt nok tilpasset ønsket om flere fleksible tilbud som kan tas som etter- eller videreutdanning og i kombinasjon med jobb. I tillegg skal de vurdere hvordan finansieringen kan bidra til mer arbeidslivsrelevansen i utdanningstilbudene og sysselsettingen i relevant arbeid etter studier.

– Finansieringen av universitetene og høyskolene skal selvfølgelig fortsatt ta vare på grunnutdanningene som bachelor og master, men vi trenger også en finansiering som bidrar til å gjøre utdanning tilgjengelig for flere uavhengig av hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i. Det er en viktig del av utvalgets arbeid, sier Asheim.

Mandatet til utvalget er å vurdere helheten i den statlige finansieringen. Det inkluderer forholdet mellom penger til utvikling av nye tilbud og behovet for å sikre videre drift av studietilbud.

Her er utvalgets medlemmer

Det er Siri Hatlen som leder utvalget. Hun har nylig har gått av som styreleder ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Hatlen har erfaring fra en lang rekke styreverv, både i det offentlige og det private. I tillegg består utvalget av:

  • Eirik Gaard Kristiansen, professor ved NHH.
  • Kyrre Lekve, nestleder i Simula Research Laboratory og styremedlem ved Høgskolen i Innlandet.
  • Seunn Smith Tønnesen, universitetsdirektør ved UiA, styreleder for Lånekassen og styremedlem i UNINETT og Unit.
  • Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, nestleder i styret for Sørlandet Sykehus HF, styremedlem i Innovasjon Norge og varamedlem i Norce.
  • Elisabeth Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark.
  • Anne Husebekk, professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT.
  • Jesper Wiborg Schneider, professor ved Universitetet i Aarhus, The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy.
  • Magnus Dybdahl, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO.

– Utvalget er satt sammen av personer med mye innsikt og kompetanse fra forsknings- og høyere utdanningssektoren og annen relevant erfaring knyttet til blant annet arbeidslivets kunnskaps- og kompetansebehov.  Jeg er glad for at de har tatt på seg dette viktige oppdraget, sier Asheim.

Den endelige rapporten til Kunnskapsdepartementet skal leveres innen 15. mars 2022.

Mandat for finansieringsutvalget