Historisk arkiv

Slik vil regjeringen sikre bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Praksis i flere studier, flere delte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet og mer aktive læringsformer som minner om arbeidslivet. Dette er blant regjeringens forslag for å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv.

- Det er mye som fungerer bra med norsk høyere utdanning, men kontakt med arbeidslivet er noe vi må bli bedre på. Vi har for lite bruk av praksis, for noen grupper er overgangen til arbeidslivet utfordrende og alt for få studenter fullfører utdanningen sin. Målet med Stortingsmeldingen Utdanning for omstilling er å sikre bedre sammenheng mellom det du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Regjeringen vil ha mer og bedre praksis i årene fremover

I Studiebarometeret 2020 oppgir færre enn 1 av 4 av studentene at de har hatt praksis som del av utdanningen. Ser vi bort fra profesjonsutdanninger som lærer og sykepleier, er andelen langt lavere.

- Vi har satt som mål at flere studenter skal få praksis i løpet av studiene. Dette er noe studentene både etterlyser og ønsker mer av. Det er egentlig ingen grunn til at det bare er profesjonsutdanningene som skal ha praksis. Det burde være like selvfølgelig at en historiestudent fikk prøve seg i arbeidslivet underveis i studiet, sier Asheim.

Det er for lite samarbeid mellom aktørene

Samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanning er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land. Mange studenter syns de ikke får god nok informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes etter at de er ferdigstudert.

- Det må være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv hvor de kan samarbeide bedre om hva studentene skal lære og hvordan de skal lære det. Jeg håper vi i etterkant av denne stortingsmeldingen kan få signert intensjonsavtalen mellom partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, universitets- og høyskolerådet og Kunnskapsdepartementet, sier Asheim.  

Regjeringen vil øke bruken av læringsformer som ligner på arbeidslivet

For at studentene skal være godt forberedt på overgangen fra utdanning til jobb vil regjeringen at studentene skal få bedre kunnskap om hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet.

- Universitetene og høyskolene må sørge for at undervisnings- og læringsaktivitetene er engasjerer studentene og legges opp på en måte som minner om hvordan vi jobber i arbeidslivet. Ett av mange eksempler på det kan være å skrive oppgaver med utgangspunkt i et reelt problem fra en bedrift, sier Asheim.

Innovasjon og entreprenørskap er et gjennomgående tema i meldingen

Regjeringen har satt som mål å øke og inkludere innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet. Her må arbeidslivet brukes mer som en ressurs inn i utdanningene og at arbeidslivet bruker studentene som en ressurs.

- Dagens studenter er morgendagens kolleger, arbeidsgivere og ska­pere av nye arbeidsplasser. Alle kommer ikke til å bli entreprenører, men evnen til å være med på å utvikle nye løsninger og ta disse i bruk på en fornuftig måte er viktig for alle studenter å ha med seg inn i arbeidslivet, sier Asheim.

Stortingsmeldingen kort oppsummer

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  4. Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.

Mandag 15. mars inviterer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til digitalt lanseringsseminar for stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Stortingsmeldingen skal etter planen behandles i Stortinget før sommeren.