Historisk arkiv

Kunnskaps- og integreringsministerens innlegg på pressekonferansen om avlysning av eksamen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Velkommen til pressekonferanse om eksamen. Jeg vet at mange der ute nå er veldig spente.

Mange er opptatt av eksamen, og det engasjerer bredt. Det berører om lag 60 000 elever på 10. trinn i ungdomsskolen og 185 000 elever i videregående opplæring, alle lærerne deres og alle involverte i et omfattende nasjonalt system som er bygget opp for å gjennomføre mest mulig rettferdige eksamener over hele landet.

Jeg lover at jeg snart skal si hva regjeringen har kommet frem til når det gjelder vårens eksamener for elever på 10. trinn og i videregående skole. Men først vil jeg si noe om de vurderingene som ligger til grunn for beslutningen vi har tatt.

Spørsmålet om man skal gjennomføre eksamen eller ikke, er et utslag av koronapandemien - og eksempel på hvordan denne berører hele samfunnet vårt.

Spørsmålet om eksamen handler også om betydningen av undervisning, og ulikheter i undervisningstilbudet på grunn av pandemien.

Jeg skal i dag komme med et svar jeg håper vil skape mer forutsigbarhet for elevene og skolesektoren, i en veldig uforutsigbar tid.

Men først litt om rammen for det vi kommer med i dag. Diskusjonen om eksamen har tidvis vært å oppfatte som et spørsmål om ja eller nei til eksamen i seg selv. Det er ikke det dette handler om.

Det handler om hvorvidt det er forsvarlig å avholde eksamen i den situasjonen elevene og skole-Norge står i nå, under en global pandemi. En pandemi som gjør at vi i perioder har vært nødt til å drive skoler i deler av landet på såkalt rødt nivå - som medfører mindre fysisk undervisning og mer digital hjemmeopplæring.

De siste ukene har det vært et stort press - for å avgjøre spørsmålet om eksamen så raskt som mulig. Mange har ønsket hastebehandling. Samtidig har det vært snakket lite om hvilke konsekvenser det kan få dersom vi går for det ene eller andre alternativet.

Den siste tiden har flere av de som mener det er urettferdig å ikke ha eksamen kommet på banen. Både lærere og elever har argumentert for at eksamen er viktig fordi det gir elevene en mulighet til å bli vurdert av en ekstern sensor helt uten forutinntatthet.

Forrige uke skrev lektor Karoline Torkildsen et innlegg i Aftenposten hvor hun understreket at eksamen er en viktig del av norske læreres vurderingsfellesskap, og bidrar til å sikre at alle elever får en objektiv vurdering på slutten av skoleåret.

Noen har også trukket frem at for noen elever er eksamen en mulighet til å forbedre karakteren sin. Ikke minst peker mange på at eksamen kan gi viktig motivasjon til å jobbe med fagene på slutten av skoleåret.

For de aller fleste er det likevel sånn at man får et høyere karaktersnitt uten eksamenskarakterer. Dette har igjen ført til protester fordi det vil gjøre snittet på mange utdanninger høyere - og dermed vanskeligere for eldre søkere å komme inn.

Det som har gått igjen aller mest er likevel rettferdighetsprinsippet for de som er elever under koronakrisen. For disse elevene har opplæringstilbudet variert veldig, alt etter om man går på skole i en kommune eller et fylke der det er mye eller lite smitte, og der det er mye eller lite hjemmeopplæring.

Det har vært viktig for meg at beslutningen om eksamen ikke skal forhastes, og at vi har jobbet grundig med nødvendige avklaringer for å planlegge gjennomføringen av dette skoleåret. Å frata elever eksamen er et inngripende tiltak som får konsekvenser for den enkelte, men også for tidligere og fremtidige elevkull. Det er noe jeg ikke tar lett på.

Så til spørsmålet dere alle lurer på - om eksamen våren 2021 blir avholdt eller ikke. Vi har fått faglige innspill som har vært viktige i denne prosessen. Vi har gjennomført flere møter med organisasjonene i skolesektoren som har kommet med svært gode innspill i sluttrundene. Det har bidratt til å belyse både de faglige og praktiske problemstillingene knyttet til å gjennomføre eksamen.

Pandemien har uten tvil ført til at elever har fått en annen form for undervisning enn de ellers ville fått som følge av ulike restriksjoner og ulikt smittetrykk i landet. Dette skaper ulike forutsetninger i møte med nasjonale løsninger.

Regjeringen har derfor besluttet følgende å avlyse skriftlig eksamen våren 2021.

Vi avlyser sentralgitt skriftlig eksamen for alle avgangselever i videregående skole og for elever i 10. trinn på ungdomsskolen. Vi avlyser også lokalgitt skriftlig eksamen for elever i videregående skole.

Eksamen skal gjennomføres for privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål. Vi prioriterer denne gruppen fordi det er unge mennesker som ikke kommer seg videre i utdanning og jobb uten eksamen. Det kan bli behov for å prioritere innenfor denne gruppen hvis smittesituasjonen forverres.

Regjeringen vil gjennomføre lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn og lokalgitt muntlig eksamen for elever på vg3. Det er mange praktiske utfordringer med å gjennomføre eksamen under en pågående pandemi, men vi mener muntlig eksamen bør avholdes for de elevene som er på vei ut av ungdomsskolen og videregående skole.

Det er viktig at rettssikkerhet til elevene ivaretas så langt det lar seg gjøre også under en pandemi. Vil vil derfor i samarbeid med sektoren jobbe videre for å finne en løsning som kan sikre at elevene får en ekstern vurdering som en del av standpunktvurderingen.

Vi har også besluttet at standpunktkarakterer skal fastsettes i uke 23 for de fleste. For de som skal ha muntlig eksamen, skal standpunkt fastsettes i uke 22.

Så litt om veien videre:

Vi vil nå fortsette dialogen med lærer- og elevorganisasjonene og skoleeierne om hvordan vi får gjennomført eksamen best mulig for de gruppene som skal ha eksamen.

Vi må alle gjøre alt vi kan for at de som går ut av grunnskolen og videregående opplæring etter et helt skoleår preget av pandemi ikke får dårligere forutsetinger for resten av livet enn andre unge.

Som dere forstår gjenstår det å finne ut av alle detaljer, og det er behov for en god prosess videre i tett samarbeid med skolesektoren og elev- og lærerorganisasjonene. Jeg har allerede invitert dem til et nytt møte for å følge opp det som blir presentert her i dag.

Pandemien skal ikke holde igjen unge menneskers mulighet til å fortsette studier og arbeid. Det kommer til å være en viktig prioritering denne våren.

En styrke ved vurderingsformen i norsk skole er at vi har en kombinasjon av tett oppfølging fra lærere som kjenner elevene godt - og ekstern vurdering gjennom eksamen.

Pandemien utfordrer balansen i dette systemet. Jeg er derfor opptatt av at vi må finne løsninger som ivaretar balansen så langt vi klarer, med de ressursene vi har til rådighet. Det kan bety løsninger vi ikke ville tenkt på i et normalår, men som vi nå må vurdere om kan bidra til å ivareta elevens beste.

Takk for oppmerksomheten!