Historisk arkiv

Stortingsmelding Natur for livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I dag legger regjeringen frem en stortingsmelding om Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold.

-Jeg er glad for at vi endelig har fått på plass en ny stortingsmelding om naturmangfold, det er 14 år siden sist. Meldingen redegjør for regjeringens naturmangfoldpolitikk i sin fulle bredde, fra bærekraftig bruk til vern. Meldingen er et godt grunnlag for et langsiktig arbeid med å ta vare på norsk natur, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Les Stortingsmeldingen Natur for livet her.
Last ned sammendrag av Stortingsmeldingen Natur for livet her (pdf).

Tiltak for å ta vare på naturmangfold


Globalt er naturmangfoldet vesentlig redusert de siste tiårene. Regjeringen foreslår tiltak for å hindre at arter utryddes og at naturtyper forsvinner fra norsk natur.

-Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Den gir oss alt fra mat, medisin, pollinering, flomdemping og opplevelser, og den tar opp CO2. Hvis det står dårlig til i naturen, kan den ikke levere de tjenester vi mennesker trenger, sier klima- og miljøministeren.

I høst presenterte Artsdatabanken ny rødliste om truede arter. Den viser at over 2300 arter i Norge er truet av utryddelse. 114 arter er allerede borte fra norsk natur, blant annet 10 sommerfuglarter. Hele 40 naturtyper regnes som truet. Regjeringen varsler i meldingen tiltak for truet natur.

-Minst like viktig som å beskytte den truede naturen, er det å sørge for at den "vanlige naturen" ikke blir truet på grunn av bit-for-bit nedbygging eller en sum av påvirkninger. Bærekraftig bruk er derfor viktig. Meldingen varsler at det skal lages klare kriterier for hvilken kvalitet våre økosystemer skal ha, sier Helgesen.

Utfordringer for naturmangfold i Norge


Bruk av areal til for eksempel vei- og boligbygging, industri og næringsformål er viktig for samfunnet, men er samtidig den faktoren som har størst innvirkning på naturmangfoldet. Kommunene sitter derfor med nøkkelen til en god naturforvaltning. Meldingen foreslår tiltak for å øke kommunenes kompetanse om naturmangfold.

Havforsuring, forurensing og spredning av fremmede arter er andre viktige påvirkningsfaktorer. Klimaendringene påvirker allerede økosystemene våre negativt, ikke minst gjelder dette de polare økosystemene. Disse endringene vil få økende negativ betydning for annen natur framover. Mange sektorer påvirker natur og har virkemidler for å regulere påvirkningsfaktorer. Klima- og miljødepartementet har derfor hatt et nært samarbeid med andre departementer om utarbeidelsen av stortingsmeldingen, og tiltak vil bli gjennomført i mange sektorer.

-Regjeringen fører en offensiv politikk for det grønne skiftet. Skal vi lykkes med det, må vi også ta vare på naturen. Klimaendringer er en stadig økende trussel mot naturmangfoldet. En offensiv klimapolitikk er derfor nødvendig for å ta vare på naturen, sier Helgesen.

Regjeringens politikk for forvaltningen av naturmangfoldet i Norge kan sammenfattes slik:

  1. En mer treffsikker forvaltning av naturen
  2. En klimatilpasset naturforvaltning
  3. Styrking av kommunenes arbeid med naturmangfold
  4. Innsats for truet natur
  5. Bevaring av et representativt utvalg av norsk natur
  6. Kunnskap som underbygger de valgene vi tar
  7. Skreddersydde løsninger for de ulike økosystemene

 

Foto: Marit Hovland