Historisk arkiv

Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har den 5. juni 2015 formelt gitt Nordic Mining ASA tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet.

Det er foretatt en bred skjønnsmessig avveiing av hensynene i saken om gruvevirksomhet i Engebøfjellet og deponering i Førdefjorden.

-Vi har lyttet til anbefalingen fra Miljødirektoratet. Tillatelsen gis på de strengeste miljøkrav som noen gang er fastsatt for gruvevirksomhet med sjødeponi, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Nordic Mining ASA søkte om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 8. august 2008.  Det planlagte prosjektet omhandler utvinning og oppredning av rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune.  Søknaden har vært på bred høring.  Bedriften ble i brev av 13. mars 2013 bedt om tilleggsinformasjon som har vært viktig i vurderingen av utslippstillatelsen.

Det er Klima- og miljødepartementet som gir utslippstillatelsen i denne saken, etter anbefaling fra Miljødirektoratet av 13. februar 2015.  Departementet har i tråd med forurensningsloven vurdert forurensning opp mot andre hensyn og har også vurdert saken etter bestemmelsene i naturmangfoldloven. Departementet mener sannsynligheten for alvorlig skade på blant annet artene pigghå og blålange er liten, men det vil kunne ta lenger tid før innførte fiskeribegrensninger får den ønskede effekt på bestandsutviklingen.

For å redusere miljøulemper fra virksomheten, har departementet blant annet stilt krav som begrenser negative effekter fra sprengning, støy og støv, bruk og utslipp av prosesskjemikalier, samt stilt krav om tilbakefylling og alternativ bruk av avgangsmasser. Særlig viktig er strenge vilkår knyttet til spredning av partikler fra sjødeponiet og overvåking av partikkelspredning og naturmangfold.

-Det stilles omfattende vilkår for å hindre negative miljøeffekter. Med streng overvåking av fjorden skal vi kunne følge nøye med på mulig påvirkning av det biologiske mangfoldet og nærliggende vassdrag. Også hensynet til sjømattrygghet er viktig, sier Sundtoft.

Risikoen for spredning av partikler fra sjødeponiet har vært sentral i vurderingen av søknaden om tillatelse.  Tilleggsundersøkelsene som ble gjennomført av bedriften viser at det er liten risiko for partikkelspredning utenfor deponiområdet.  Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket får direkte negative konsekvenser for livet i fjorden utenfor deponiområdet, dette gjelder blant annet kysttorsk, ål og laks.  For å redusere skremmeeffekter på særlig laks er det i tillatelsen stilt vilkår om at sprengninger skal unngås i den sentrale utvandringsperioden for smolt.

Alternativer til sjødeponering av avgangsmasser har vært vurdert, men ingen av alternativene er ansett å være et miljømessig bedre enn deponering i sjø.

Virksomheten vil bruke kjemikalier i den industrielle prosessen, men ingen av disse inneholder miljøgifter.  Vilkår om overvåking skal også avdekke eventuelle virkninger av kjemikaliebruken, herunder også for sjømattryggheten.

 Utslippstillatelse (pdf)

Avgjørelse søknad (pdf)

Oversendelsesbrev (pdf)

Utkast til utslippstillatelse (pdf)

Utkast til tillatelse gruvevirksomhet Engebøfjellet (pdf)

Miljødirektoratets anbefaling (pdf)

Miljødirektoratets pressemelding