Historisk arkiv

Godkjenner mineralutvinning i Engebøfjellet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune. – Regjeringen legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane, samtidig som vi stiller strenge krav til miljøovervåking og sjømattrygghet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og legge til rette for nye, langsiktige arbeidsplasser og verdiskapning i området.

Engebøprosjektet er det største planlagte mineralprosjektet i Norge og kan totalt gi 300 langsiktige arbeidsplasser i Sunnfjordregionen.

- Norge trenger flere ben å stå på for å skape arbeidsplassene som skal finansiere fremtidens velferd.  Dette prosjektet vil styrke verdiskapingen i Sogn og Fjordane og gi viktige ringvirkninger for hele regionen, sier Sanner.

Miljøkonsekvensene av det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden er grundig undersøkt og andre deponimuligheter er vurdert. De negative konsekvensene for det marine miljøet i fjorden og fiskeri- og sjømatnæringen vurderes som begrenset.

- En viktig forutsetning for prosjektet er å ivareta miljøhensyn og sjømattrygghet, og det stilles derfor strenge miljøkrav i utslippstillatelsen. Norge har lang erfaring fra flere sjødeponi, og dette er den strengeste utslippstillatelsen som er gitt til gruvevirksomhet med sjødeponi, sier Sanner.

Det stilles strenge krav til at gruveselskapet Nordic Mining påser at virksomheten drives på en miljømessig forsvarlig måte, blant annet gjennom et miljøovervåkingsprogram i Førdefjorden. Overvåking og dokumentasjon skal kontrolleres av myndighetene. Det er første gang det stilles krav for å dokumentere trygg sjømat i en utslippstillatelse.

Saken har pågått siden kommunene vedtok planprogrammet for reguleringsplanen i 2007 og Fiskeridirektoratet reiste innsigelse i 2010. Strømningsforholdene i fjorden er undersøkt, og det er gjennomført supplerende kartlegging av arter og naturtyper i deponiområdet. Sintef har beregnet risikoen for partikkelspredning.

-  Vi har lagt Miljødirektoratets faglige råd til grunn og funnet en løsning som er miljømessig forsvarlig. Konsekvensene for naturen er grundig utredet. Vi har brukt tid på å hente inn mer kunnskap og avveid ulike hensyn, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet reguleringssaken, mens Klima- og miljødepartementet har behandlet søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Vedtak: Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar - avgjerd i motsegnssak (17.04.2015) (pdf)

Pressemeldingen på engelsk: Approves mineral development at Engebø mountain

Bakgrunn:

  • Nordic Mining ASA ønsker å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Rutil blir brukt som hvitt fargestoff i en rekke produkter som maling, kosmetikk, medisin og næringsmidler. Rutil er også viktig som råstoff i produksjonen av titanmetall. Uttaket av rutil skal skje ved dagdrift i ca 15 år og ved underjordisk drift i ca 35 år. Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på 300-350 meters dyp i Førdefjorden.
  • Planprosessen startet i 2007. Nordic Mining sendte forslag til reguleringsplan til Naustdal og Askvoll kommuner i 2009.
  • Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse til reguleringsplanen i 2010. Direktoratet mente det ikke var tilstrekkelig kunnskap om partikkelspredning og effekter på viktige bestander av fisk.
  • Kommunene vedtok reguleringsplan for Engebøfjellet i 2011. Planen legger grunnlag for planlagt gruve- og industrivirksomhet.
  • Rutilforekomsten i Engebøfjellet er den største kjente forekomsten av rutil i fast fjell i Norge og av internasjonal betydning. Utvinning av viktige mineralforekomster er i tråd med regjeringens målsetting om å legge til rette for vekst i mineralnæringen.
  • Nordic Mining gjennomførte tilleggsundersøkelser i 2013/2014. De viser at det er liten risiko for partikkelspredning fra det planlagte sjødeponiet. Det er derfor liten risiko for at deponiet vil påvirke arter som lever utenfor deponiet, som for eksempel laks, kysttorsk og ål. Det er også liten risiko for skade på nærliggende oppdrettsanlegg.
  • Tildekking av sjøbunnen i selve deponiet vil ha betydning for blant annet truete arter som pigghå og blålange. Deponiet vil kunne føre til at det tar lengre tid før innførte begrensninger i fiskeriet får den ønskede effekten på bestandsutviklingen for disse artene.
  • Nordic Mining ønsker å deponere inntil 4 millioner tonn årlig. Det er samme mengde som Sydvaranger har tillatelse til. Sydvaranger fikk ny utslippstillatelse i 2008. Rana Gruber deponerer 3 millioner tonn årlig og fikk ny tillatelse i 2012
  • Departementets avgjørelse innebærer at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet ikke er tatt til følge.

Dokumenter:

Brevene har tidligere vært unntatt offentlighet, men de er gjort offentlige fra 17. april 2015:

Se også: