Historisk arkiv

Vern av 9 skogområder i Oslomarka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 9 naturreservater i Oslomarka. Vernet sikrer viktig natur, samtidig som hensyn til idrett og friluftsliv ivaretas. For å sikre fortsatt aktiv bruk av områdene åpner vernebestemmelsene for at idrett og friluftsliv, for eksempel orientering og skirenn, kan gjennomføres uten krav til søknad.

-Jeg er fornøyd med at vi nå kan verne viktige områder for naturmangfold og samtidig bidra til at områdene fortsatt kan brukes aktivt til idrett og friluftsliv. Fortsatt bruk av områdene kan skje på en ubyråkratisk måte uten tidkrevende søknader, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Oslomarka er unik i nasjonal sammenheng, over en million mennesker bruker Marka til idrett og friluftsliv. I denne vernesaken har det vært stort engasjement fra organisasjoner innen idrett og friluftsliv. Departementet har som en del av saksbehandlingen gjennomført en rekke møter med organisasjonene. De vedtatte bestemmelsene er i stor grad i tråd med forslag fra Oslo og Omegn Friluftsråd og som Markarådet har stilt seg bak.

- Selv om det blir lov å arrangere store løp uten å søke må deltakere og arrangører likevel være aktsomme slik at verneverdiene ikke skades, sier Sundtoft.

Skogvern er viktig for å sikre naturmangfold


Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. 50 prosent av de truede og nær truede artene i Norge lever i skog. Skogvern er derfor et viktig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold.

Det foreligger omfattende dokumentasjon av områdenes verdier for naturmangfold. Områdene har stor variasjon, med blant annet barskog, bekkekløfter, edellauvskoger og rikmyr.

Vernevedtaket omfatter ca. 14,4 kvadratkilometer nytt naturreservatareal, hvorav ca. 12,4 kvadratkilometer er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning.

-Regjeringsplattformen er klar på at vi vil styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene. Jeg vil også berømme skogeierne som har tilbudt områdene for frivillig vern,sier klima- og miljøministeren.

Idrett og friluftsliv er viktige interesser i Marka

De vernede områdene utgjør kun ca 0,8 prosent av Markas areal, men flere av områdene er mye brukt til idrett og friluftsliv. Regjeringen har i vernevedtaket vektlagt at idrett og friluftsliv er en tungtveiende interesse i Oslomarka. For å sikre fortsatt aktiv bruk av områdene åpner derfor vernebestemmelsene for at idrett og friluftsliv i all hovedsak kan videreføres som tidligere, uten å måtte søke forvaltningsmyndigheten om tillatelse.

- Disse områdene er nå sikret for naturmangfoldet og er i tillegg opplevelsesrike gammelskoger, sier klima- og miljøminister Sundtoft.

Følgende områder i Oslomarka er nå vernet:

1. Blåfjell naturreservat i Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud fylker.

2. Gardlaushøgda naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke.

3. Glitrelia naturreservat i Nittedal kommune, Akershus fylke.

4. Lillomarka naturreservat i Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus fylker.

5. Prekestolen naturreservat i Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus fylke.

6. Ringiåsen naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke.

7. Rudskampen naturreservat i Nannestad kommune, Akershus fylke.

8. Snellingsrøysene naturreservat i Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland fylker.

9. Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat (utvidelse og endring) i Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud fylker.

Last ned verneforskrifter (pdf).

Miljødirektoratets faktaark med kart.

Snellingsrøysene
Tilnærmet urskog er svært sjeldent i Norge men fins i Snellingsrøysene, et av områdene i Marka som vernes i dag. Foto: Tom Hellik Hofton