Historisk arkiv

Høring om forslag om å oppheve vannscooterforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet sender nå på høring et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette betyr at vannscooter likestilles med andre fartøy som brukes i sjø og vassdrag. Kommunene har hjemmel til å fastsette lokale forskrifter om bruk av fartøy, herunder vannscootere, i sjø og vassdrag.

Regelverket for bruk av vannscooter ble evaluert av Vista analyse med flere i 2014. Rapporten viser at det gjeldende regelverket tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men at det ikke godt nok tar hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter. Regelverket er også utformet slik at det er vanskelig å håndheve og kontrollere. Til slutt konkluderer rapporten med at mange opplever at regelverket er vanskelig å bruke i praksis.

Regjeringen mener det ikke er behov for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy. Derfor sendes forslaget om å oppheve vannscooterforskriften på høring. Dette skal gi et mer ensartet og brukervennlig regelverk.

Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv. Hvorvidt slike ulemper oppstår varierer mellom ulike områder av landet, men også innen ulike områder av en kommune. Dette taler for at kommunene selv regulerer bruken ut fra viktige hensyn som friluftsliv og naturmangfold.

Dersom vannscooterforskriften oppheves, vil kjøring med vannscooter reguleres av de alminnelige reglene om fartøy. I høringsnotatet gis det en oversikt over slike bestemmelser og hvilke muligheter kommunene har til å fastsette lokale forskrifter, blant annet at:

  • Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt i medhold av loven.
  • Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.
  • Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy i deler av eller hele farvannet av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk, herunder av hensyn til friluftsliv og naturmangfold.  

Høringsfristen er 23. mars 2017. Eventuelle endringer eller oppheving av vannscooterforskriften vil etter planen tre i kraft 1. mai 2017.

Kommuner som vet at de har særskilte utfordringer med bruk av vannscooter, kan derfor allerede nå vurdere å forberede lokale bestemmelser. 

Her kan du lese mer: