Historisk arkiv

Ekspertmøte i Brussel om skog- og arealbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet og den norske EU-delegasjonen arrangerte i går et faglig og uformelt ekspertmøte om bokføring av opptak og utslipp i skog- og arealbrukssektoren. Møtet hadde 50 deltakere fra 19 EU-land, i tillegg til representanter fra Europakommisjonen.

Workshop i Brussel Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Foranledningen for møtet er Europakommisjonens forslag til regelverk om skog- og arealbrukssektoren, som er til diskusjon i EU. Regelverket vil bli relevant for Norge ved en felles oppfyllelse med EU av klimamålene for 2030. Hvordan regelverket blir til slutt er derfor av stor betydning også for Norge, ikke minst fordi vi har mye skog. Ved å arrangere dette møtet får Norge et bedre innblikk i diskusjonene på EU-siden.

Møtet tok for seg et spesifikt tema som har stor betydning for skogens bidrag til oppfyllelsen av klimamålene. Kommisjonen har foreslått at opptak og utslipp i skogen skal regnskapsføres på basis av forventet utvikling i skogen: Dersom man hogger mer enn det som er forventet, skal man regnskapsføre et utslipp. Dersom man iverksetter flere klimatiltak eller hogger mindre enn forventet, så får man regnskapsføre et opptak i skogen.  Møtet fokuserte på hvilke kriterier som skal legges til grunn for å bestemme hvordan man beregner forventet utvikling i skogen.  Et annet viktig spørsmål i møtet var hvordan dette nivået, som landene etablerer selv, skal kunne kontrolleres og følges opp fra Kommisjonens side.