Historisk arkiv

Foreslår endring av naturmangfoldloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. En ny hjemmel vil kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav til fare for skade på beitedyr er oppfylt.

–  Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Departementet foreslår å innlemme i naturmangfoldloven en bestemmelse om noe utvidet adgang til uttak av blant annet ulv i et begrenset antall ved lisensfelling. Formålet med lisensfellingen kan være hensyn til vitenskap, kultur, økonomi, rekreasjon og naturmangfold. I alle tilfeller må imidlertid de generelle vilkårene, om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, samt at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger, være oppfylt.

– Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets bestandsmål, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen. Saken vi sender ut på høring i dag er et konkret resultat av dette arbeidet. Jeg ser frem til høringsrunden og er trygg på at alle sider av saken vil bli drøftet, sier Helgesen.

Den utvidete adgangen til lisensfelling som foreslås vil ikke kunne gi ubegrenset anvendelse. Hvor store uttak bestemmelsen vil gi adgang til, vil avhenge av de konkrete omstendighetene, herunder bestandsnivået og om det foreligger andre tilfredsstillende løsninger. Et uttak vil ligge klart under det nivået rovviltnemndene vedtok i fjor høst.

Det vil bli avholdt et høringsmøte om forslaget til lovendring 27. februar 2017 kl. 12:00 til 13:30. Alle som ønsker det, kan delta på høringsmøtet som avholdes i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 18-20 i Oslo. Påmelding sendes til hra@kld.dep.no innen fredag 24. februar kl. 16:00.

Høringsfristen er satt til mandag 27. februar 2017 kl. 24:00. Den korte fristen er satt på bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak i saken som betyr at Regjeringen skal fremme en sak for Stortinget innen 10. mars 2017.

Her kan du lese departementets høringsbrev og sende inn høringssvar