Historisk arkiv

Ny forskrift om konsekvensutredninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den 1. juli i år trådte en ny forskrift om konsekvensutredninger i kraft. Hensikten med konsekvensutredninger er å klargjøre vesentlige virkninger som planer og tiltak kan få for miljø og samfunn.

Forskriften ble fastsatt av Kongen i statsråd 21. juni. 

Forskriften er endret for å gjennomføre et revidert EU-direktiv om miljøkonsekvensutredninger. I tråd med det reviderte direktivet er det blant annet innført bestemmelser om overtredelsesgebyr og straff ved brudd på saksbehandlingsreglene i forskriften. Som et ledd i arbeidet med å forenkle regelverket, er de tidligere to forskriftene om konsekvensutredninger erstattet av en felles forskrift  utgitt av KLD og KMD i fellesskap. Det er også foretatt forenklinger bestemmelsene som definerer hvilke planer etter plan- og bygningsloven som omfattes av forskriften. 

Her kan du lese mer.