Forsiden

Historisk arkiv

Norsk-russisk ministermøte om Nikel og miljøsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Forurensingen fra Nikel, miljøsamarbeid i Barentshavet og grenseområdene var blant sakene som ble diskutert da klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Russlands miljøminister Sergej Donskoj i Oslo.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ledet det 19. møtet i den norsk-russiske miljøkommisjonen i Oslo 30. mai. Den russiske naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj ledet den russiske delegasjonen.

Norsk russisk miljøsamarbeid
Russlands miljøminister Sergej Donskoj møtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Oslo. Foto: Jo Randen

Norsk-russisk miljøvernsamarbeid

Det var første gang på 12 år at miljøkommisjonsmøtet ble ledet på ministernivå. På møtet deltok statlige og regionale myndigheter og institutter fra begge land. 

-    Vi har markert at det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet er 25 år. Vi har oppnådd mange konkrete resultater, og vi diskuterte videre samarbeid om viktige felles miljøutfordringer. Fra norsk side legger vi særlig vekt på samarbeidet med Russland om havmiljø og miljøsamarbeid i grenseområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Nikelsaken 

Helgesen tok opp både Nikelsaken og de frivillige miljøorganisasjonenes situasjon i Russland i møtet med Donskoj. 

-   Dette er to saker som bekymrer oss. Hvert år ser vi overskridelser av grenseverdiene for svoveldioksid på norsk side på grunn av de fortsatt høye utslippene fra Nikel. Vi er også bekymret for tungmetaller. Det er et russisk ansvar at utslippene går ned. Jeg gav også uttrykk for bekymring over at den strenge russiske lovgivningen hindrer russiske miljøorganisasjoner i å delta fritt i samfunnsdebatten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Forsøpling av havene 

På agendaen sto – i tillegg til Nikel og de frivillige miljøorganisasjonene –  blant annet samarbeid om miljøovervåking og helhetlig forvaltning av Barentshavet. Norge bidrar med erfaringer fra det norske forvaltningsplansystemet til Russland i deres arbeid med en forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet. Helgesen tok i denne forbindelse opp marin forsøpling med den russiske ministeren. 

-   Forsøpling av havene er et av verdens største miljøproblemer. Det er et høyaktuelt spørsmål i det internasjonale hav- og miljøsamarbeidet. Derfor er det så viktig at forsøpling av havene nå blir et nytt tema for  det  norsk-russiske havmiljøsamarbeidet i Barentshavet framover etter dagens samtaler, sier Helgesen.

Felles sårbare arter

Å ta vare på felles sårbare og truede arter, som Barentshavsbestandene av isbjørn, hvalross og sjøfugl, var et annet tema. Det ble videre diskutert tiltak i de grenseoverskridende verneområdene på norsk og russisk side i Pasvik, samt miljøoverv-åking og forurensning i disse områdene, inkludert forurensingene fra Nikel. 

Undersøkelser av radioaktiv forurensning og kulturminnevern sto også på dagsorden.